Tampereen yliopiston oikeustaistelu 2017-2021

 

Vuonna 2013 Tampereen Yliopiston rehtori Kaija Holli teki aloitteen Tampereen korkeakoulujen yhdistämisestä. Tavoitteena oli luoda Suomen toiseksi suurin yliopisto. Keväällä 2014 aloite johti yliopistojen pyynnöstä toteutettuun, vuorineuvos Stig Gustavsonin johtamaan selvitykseen korkeakoulujen yhdistämisestä. Opetusministeriön kansliapäällikkö Anita Lehikoinen korosti tuolloin korkeakoulujen yhdistämistarvetta ja lausahti paljonpuhuvasti “Vallankumous alkaisi Tampereelta”.

Henkilöstöjärjestöjä askarruttaneen selvityksen seurauksena Tampereen Yliopiston, Tampereen Teknillisen Yliopiston ja Tampereen Ammattikorkeakoulun hallitukset tekivät myönteisen päätöksen yhdistymisestä vuoden 2015 toukokuussa. Ratkaisu herätti innostusta etenkin Teknologiateollisuudessa, jolle Tampere3-päätös merkitsi myös “vallankumousta yliopistossa” ja “ajattelemista isosti”.  Opetus- ja kulttuuriministeriön kannalta kyse oli samalla myös pilottihankkeesta, jonka tarkoituksena oli etsiä ratkaisuja korkeakoulujen duaalimallin joustavoittamiseen.

Samalla alkoi näyttää todennäköiseltä, että uudesta yliopistosta tulisi Tampereen teknillisen yliopiston tavoin säätiöyliopisto, ja Tampereen teknillisen yliopiston taholta edellytettiin myös “sitoutumista säätiöyliopiston strategisen johtamisen malliin”. Hanke ei ollut silti mitenkään yksinkertainen, ja vielä marraskuussa 2016 yhdistäminen oli kaatumassa Tampereen teknillisen yliopiston keskeytettyä prosessin omalla tahollaan.

Vuonna 2017 prosessi nytkähti viimein ratkaisevasti eteenpäin opetus- ja kulttuuriministeriön ohjauksessa, mutta edelleenkin ongelmien keskellä.  Eduskunta teki päätöksensä yliopistolain edellyttämistä muutoksista joulukuussa 2017, ja tasavallan presidentti vahvisti säädetyt Tampere3-voimaanpanolait. Vuoden aikana vahvistui myös uuden yliopiston perustaminen nimenomaan säätiömallisena. Keskeistä valtaa uuden yliopistosäätiön perustajissa käytti Teknologiateollisuus, ja uuden yliopiston tuli “tähdätä kansainväliseen kärkeen”. Teknologiateollisuudella oli ollut keskeinen rooli jo Tampereen teknillisen yliopiston säätiön perustajissa, ja peräänkuulutettu “strategisen johtamisen malli” oli säätiöyliopistoissa pitänyt sisällään perustajien korostetun aseman yliopiston ulkopuolisista koostuneen hallituksen nimittämisessä.

Säätiön perustajien valta oli alusta asti huomattava. Hanketta ohjaillut opetus- ja kulttuuriministeriö käytti ohjausvaltaansa siinä, miten perustetun korkeakoulusäätiön hallituksesta tuli suoraan uuden yliopiston siirtymäkauden hallitus. Tämän seurauksena yliopistofuusio siirtyi kovimpaan vaiheeseensa muuttuen suoranaiseksi oikeustaisteluksi.

Tälle sivulle on koottu mediaseuranta Tampere3-prosessista, Tampereen yliopistofuusiosta ja Tampereen uuden säätiöyliopiston perustamisesta marraskuusta 2017 alkaen. Pyrin päivittämään mediaseurantaa säännöllisesti, ja myös käymään läpi sen, miten hyvin linkit ovat pysyneet toiminnassa. Muutamissa tapauksissa, kuten yliopiston henkilöstöjärjestöjen tiedonantojen kohdalla, vanhat linkit ovat hävinneet, mutta ne on tarkoitus päivittää pyytämällä yhdistyksiltä kopiot heidän vanhoista sivuistaan.

Vuosien 2017–2018 aikana seurasin prosessia Tampereen yliopiston tieteentekijät ry:n hallituksessa tiedotusvastaavan roolissa. Tehtävässäni jouduin alituiseen seuraamaan prosessin käänteitä ja välittämään sitä koskenutta tietoa jäsenille. Kuten koosteesta voi havaita, helmikuusta 2018 alkaen ryhdyin kommentoimaan tapahtumia myös omassa blogissani varsin suorasukaisesti. Oletettavasti osin tästä syystä yliopistoyhteisön jäsenet ehdottivat minulle 2018 vuoden tieteentekijän tunnustusta.

Marraskuu 2017 on valittu tässä virstanpylvääksi siksi, koska tuolloin Tampere3-prosessin käänteet irtautuivat aiemmin totutusta verkkaisesta epätasaisuudestaan, ja siihen asti kulissien takana valmisteltu prosessi nousi julkisuuteen hyvin rajusti. Tuolloin uuden säätiöyliopiston siirtymäkauden hallitus käynnisti yliopiston rehtorin rekrytointiprosessin ennen aikojaan. Toimenpide oli oireellinen. Kiinnostavaa on ylipäätään se, miten vauhdikkaasti siirtymäkauden hallitus pystytti uuden yliopiston johtosääntöä, tiedekuntarakennetta ja hallintoa myöten, valmiiksi mietittynä projektina. Vielä loppuvuodesta 2016 Tampereen Teknillisen Yliopiston hallitus oli linjannut, että uusi yliopistokonserni kykenisi aloittamaan toimintansa aikaisintaan alkuvuodesta 2020, mutta vuoden 2018 aikana siirtymäkauden hallitus toteutti fuusion kovin ottein. Prosessin kaikissa vaiheissa siirtymäkauden hallitus ylitti säännöllisesti valtuutensa, lähestulkoon aina tavalla, joka murensi yliopiston itsehallintoa.

Tampereen yliopistoyhteisö ryhmittyi yhtä säännöllisesti puolustamaan laillisuutta ja yliopiston autonomiaa. Prosessin vedenjakajana voi pitää helmikuussa 2018 esiteltyä uuden yliopiston johtosääntöä, joka oli perustuslain ja yliopistolain kannalta erittäin kyseenalainen, ja joka laukaisi tuolloin välittömän protestin henkilökunnan ja opiskelijoiden marssiessa yliopistolta ulos. Yliopiston henkilöstöjärjestöt ja tuolloinen ylioppilaskunta tekivät huhtikuussa 2018 johtosäännöstä kantelun eduskunnan oikeusasiamiehelle.

Uuden johtosäännön aiheuttama protesti purkautui maaliskuun 2018 ensimmäisissä konsistorivaaleissa, joissa itsehallintoa puolustaneet ehdokkaat saivat vaalivoiton. Konsistoriin valittiin helmikuun ulosmarssin eräänä koollekutsujana ollut dosentti Hanna Kuusela 270 äänellä, tutkijoiden ja opettajien kiintiön ehdottomana ääniharavana, sekä yliopistokollegion jäsen Kirsi Lumme-Sandt 160 äänellä.

Kevään vaalien jälkeen oikeustaistelua käytiin konsistorin sisällä, jossa näkemyserot Tampereen yliopiston ja Tampereen teknillisen yliopiston edustajien välillä olivat hyvin selvät. Omat ongelmansa aiheutti se, että konsistorin tilapäiseksi puheenjohtajaksi siirtymäkauden hallituksen toimesta nimitetty Antti Lönnqvist ei ollut konsistorin vaaleilla valittu jäsen. Lönnqvistin asema konsistorin puheenjohtajana ja tämän puheenjohtajan äänellään vahvistamat, siirtymäkauden hallituksen tahtoa noudattaneet päätökset aiheuttivat tilanteen, jossa konsistorin jäsenet tekivät lopulta kantelun hallinto-oikeuteen. Hallinto-oikeuden jätettyä asian käsittelemättä teknisistä syistä asia on edennyt uuden kantelun seurauksena korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Tampere3-prosessista käyty kiista sai tässä vaiheessa itsetarkoituksellisia sävyjä. Yliopistoyhteisön vaatimukset ja konsistorin pyrkimys pitää kiinni laillisuudesta, tasapuolisuudesta, hyvästä hallinnosta, yliopiston autonomiasta ja myös omasta asemastaan vaaleilla valittuna hallintoelimenä eivät olisi millään tavoin hidastaneet tai estäneet varsinaista prosessia tai uuden säätiöyliopiston käynnistämistä. Yliopistofuusio olisi ollut aivan yhtä vakaalla pohjalla, yliopistoautonomian periaatteita olisi kunnioitettu, ja ennen kaikkea yliopistoyhteisön luottamus prosessiin olisi säilytetty. Tästä huolimatta siirtymäkauden hallitus suhtautui asetelmaan enemmänkin arvovaltakiistana, joka oli ehdottomasti voitettava.

Toukokuussa 2018 siirtymäkauden hallitus muutti esiteltyä johtosääntöä yksipuolisesti ja omavaltaisesti kesken yliopiston hallituksen nimitysprosessin. Kesäkuussa hallituksen nimitysprosessia valmistellut konsistorin varapuheenjohtaja, professori Mari Hatavara, painostettiin eroamaan tehtävästään Tampereen teknillisen yliopiston konsistoriedustajien kyseenalaisen epäluottamuslauseen seurauksena. Kesän 2018 suurin kysymys koski yliopistoyhteisön oikeutta omaan edustukseen säätiöyliopiston hallituksessa, jossa Tampereen yliopiston edustajien vaatimus yliopistoyhteisön sisäisistä jäsenistä jäi toistaiseksi tappiolle. Uuden säätiöyliopiston hallitus nimitettiin syksyllä 2018, ja sen epätasapainoinen kokoonpano johti tasa-arvovaltuutetun vaatimaan selvitystä asiasta.

Konsistorissa vallinnut jakolinja Tampereen Yliopiston ja Tampereen Teknillisen Yliopiston edustajien välillä selittynee osaltaan jälkimmäisten huolestuneisuudella yliopiston rahoituksen vaarantumisen suhteen. Konsistoriin valitut TTY:n edustajat olivat myös alusta asti olleet selvästi valmiimpia mukautumaan prosessiin, ja “strategisen johtajuuden” mukaiset toimintaperiaatteet oli hyväksytty TTY:n suunnalla jo ennen fuusion käynnistymistä. Kymmenen vuotta säätiöyliopistona oli myös muuttanut TTY:n omaa toimintakulttuuria ratkaisevalla tavalla. Vielä vuonna 2009 oli tuolloin säätiöyliopistona aloittaneen TTY:n konsistorissa vaadittu pitkään yliopistoyhteisön omaa edustusta yliopiston hallituksessa, mutta rahoittajien taholta kohdistuneen painostuksen seurauksena TTY:n konsistori päätyi valitsemaan säätiöyliopistolle täysin ulkopuolisista koostuneen hallituksen. Vastaava ulkopuolisten rahoittajien ohjausvalta prosessiin näkyi alusta asti myös Tampere3-projektissa, yliopistopolitiikkaan jo aiemmin vaikuttamaan pyrkineen Teknologiateollisuuden myötävaikutettua yliopistofuusioon ratkaisevasti.

Syksyn 2018 päättyessä uuden yhdistyneen Tampereen yliopiston johtoryhmä oli joka tapauksessa koottu, ja myös hallintohenkilökunnan nimitykset suoritettu. Uuden yliopiston rehtoriksi nimitettiin Luonnonvarakeskuksen entinen pääjohtaja Mari Walls, joka kirjoittaa asemassaan myös säännöllisesti Aamulehden kolumnia. Konsistorin vakinaisena puheenjohtajana toimivaksi provostiksi valittiin tässä vaiheessa vanhan TTY:n Jarmo Takala.

Kysymys yhä voimassa olevan uuden Tampereen yliopiston johtosäännön lainmukaisuudesta sai eräänlaisen väliaikaisen ratkaisunsa maaliskuussa 2019 eduskunnan oikeusasiamiehen todettua, että “johtosääntö ei ole lainvastainen”. Samalla oikeusasiamies totesi johtosäännöstä tehdyn kantelun perustelluksi ja edellytti opetus- ja kulttuuriministeriöltä arviota siitä, pitäisikö yliopistolakiin tehdä täsmennyksiä.

Oikeusasiamiehen ratkaisu todennäköisesti vaikutti osaltaan siihen, että vuoden 2019 eduskuntavaalien jälkeen Antti Rinteen hallituksen ohjelmaan merkittiin kohta “Toteutetaan arviointi eri hallintomuotoisten yliopistojen sisällä hallinnollisen autonomian tilasta ja sen suhteesta perustuslain vaatimuksiin. Arvioinnissa otetaan huomioon kolmikantainen yliopistodemokratia”. Tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikon (kesk.) mukaan kirjauksen taustalla olivat nimenomaan Tampereen yliopistofuusion tuottamat “synnytyskivut”. Saarikko kuitenkin myös totesi, ettei yliopistolakia avattaisi vaalikauden aikana. Sanna Marinin hallitukselle sellaisenaan periintyneeseen ohjelmaan merkitty selvitys odottaa näin ollen edelleen käytännön toimia. Kysymyksen yliopistojen hallinnollisesta autonomiasta otti käsiteltäväkseen erityinen ministeriön selvittäjäryhmä. Ryhmän jäsenistä monet olivat aktiivisesti mukana myös vuoden 2009 yliopistolain valmistelussa.

Tampereen säätiöyliopisto pysyi vuoden 2019 jälkipuoliskollakin tasaisesti otsikoissa. Elokuussa 2019 Tampereen yliopisto kutsui työelämäprofessorikseen Aamulehden entisen päätoimittajan ja Elinkeinoelämän valtuuskunnan entisen johtajan Matti Apusen. Yliopiston johtoryhmän toteuttama, suoraan yliopiston budjetista rahoitettu valinta herätti sekin kritiikkiä yliopistolaisten taholta.

Syyskuussa 2019 kysymys yliopiston hallinnosta nousi jälleen esille “Kenen yliopisto” -raportin osoitettua, että enemmistö yliopiston henkilöstöstä haluaa oman edustuksensa yliopiston hallitukseen. Raportti sysäsi asioita jälleen eteenpäin ja herätti keskustelua yliopistoyhteisössä. Kysely riitti vakuuttamaan myös vanhan TTY:n vaikuttajia, joista osa käytti nyt ääntään yliopistoyhteisön hallitusedustuksen puolesta. Syksyinen keskustelu yliopistoyhteisön hallitusedustuksesta ylitti uutiskynnyksen Yleisradiossa, Aamulehdessä ja Suomen Kuvalehdessä. Yliopiston hallituksen jäsenten nimityskomitea, jossa yliopistosäätiöllä ja yliopistoyhteisöllä oli kiistanalaisen johtosäännön mukaisesti kummallakin kolmen hengen edustus, valmisteli samaan aikaan konsistorille ehdotuksen kahdesta uudesta nimityksestä hallituksen erovuoroisten jäsenten tilalle.

Yliopiston vaaleilla valittu ja yhteisöä edustava konsistori päätti 29.10.2019 palauttaa nimityskomitean ehdotuksen takaisin valmisteluun ilmeisen tyytymättömänä, todennäköisesti ensimmäisen kerran suomalaisten säätiöyliopistojen historiassa. Kaksi päivää myöhemmin yliopiston henkilöstöjärjestöt tekivät yhteisen julkilausuman hallintouudistuksen ja johtosäännön korjaamisen puolesta. Nimityskomitea teki uuden esityksen 26.11., mutta konsistori palautti asian jälleen takaisin valmisteluun. Selvää oli, ettei nimityskomitea ollut kummallakaan kerralla suostunut tekemään yliopistoyhteisön ja konsistorin toivomaa esitystä yliopistoyhteisön edustajan valitsemisesta hallitukseen.

Pattitilanne päättyi 10.12.2019 nimityskomitean antaessa lopulta periksi, ja konsistori sai läpi tahtonsa yliopistoyhteisön omasta edustuksesta. Yliopiston hallitukseen nimitettiin professorikiintiön edustajana Johanna Kantola. Päätös oli historiallinen ja merkitsi henkilöstön jäsenen nousemista ensimmäistä kertaa säätiöyliopiston hallitukseen. Myös aiempi vuoden 2018 päätöksissä näkynyt rajalinja entisen TaY:n ja TTY:n konsistoriedustajien välillä murtui, ja hallitusedustusta tukemassa oli molemmista vanhoista yliopistoista valittuja edustajia, opiskelijoita ja tutkijoita. Ratkaisua tervehdittiin yliopistoyhteisössä pääsääntöisesti hyväksyvästi ja merkittävänä läpilyöntinä. Hallitusnimityksessä vähemmistöön jääneet viisi konsistorin jäsentä jättivät päätöksestä eriävän mielipiteen vedoten kesän 2018 päätöksiin ja yliopistosäätiön perustamiskirjan 20.4.2017 mainintoihin “strategisesta ja riippumattomasta hallituksesta”.

Laajempi kysymys säätiöyliopistojen hallinnosta ja autonomiasta jäi yhä avoimeksi. “Kenen yliopisto?” -raportin vastaanotto ja sen kirvoittama keskustelu herättivät toiveita siitä, että itsehallinnon palauttaminen voi olla mahdollista. Vuoden 2019 päättyessä heiluri vaikutti hallitusnimityksen ja muuttuvan ilmapiirin seurauksena hitaasti liikahtavan kohti yliopistoautonomian restauraatiota.

Tammi-helmikuussa 2020 yliopiston taivalta sävyttivät uuden brändi- ja innovaatiojohtamisen sivutuotteena syntyneet erilaiset somekohut, joiden seurauksena yliopisto päätyi kerta toisensa jälkeen mediassa naurunalaiseksi. Erityistä huomiota herätti “tuninaama”-kohu, jossa hallinto pyysi yliopiston vihreää vasemmistoa poistamaan yliopiston logosta tehdyn pilapiirroksen sivuiltaan. Yliopistoyhteisön merkittävä osa reagoi hallinnon ylilyönteihin ja hämminkiä herättäneisiin brändinkohotuskampanjoihin vetoomuksella “pöhinäretoriikan” lopettamisesta. Eräänlaisena stop-gap-ratkaisuna yliopiston johto päätyi lopulta viestintäjohtajana toimineen Camilla Lindforsin työsuhteen purkamiseen. Kyse oli kuitenkin yliopiston johdon yleisestä toimintakulttuurista, ei yksinomaan yhden henkilön toiminnasta, ja ylipäätään alkuvuoden 2020 performanssit olivat enemmän oire ja seurausilmiö kuin varsinainen pääongelma. Tampereen yliopiston kamppailussa puntarissa olivat alusta asti painavat itsehallintoon ja vallankumouksen kokeneeseen johtamiskulttuuriin liittyvät asiat, joita ei voinut ratkaista pelkästään viestintää oikaisemalla.

Kevään 2020 aikana koronakriisi — johon yliopiston hallinto reagoi säntillisesti ja jopa ennakoivasti, jo ennen kuin maan hallitus oli säätänyt valmiuslain — näytti hetkellisesti painavan kysymyksen yliopistoautonomiasta taka-alalle. Karanteeneista ja kampuksen autioitumisesta huolimatta lähetekeskustelu johtosäännön uudistamisesta kuitenkin eteni hitaasti, mutta varmasti. Yhteisö pysyi asiassa aktiivisena, ja alkusyksystä 2020 johtamisjärjestelmän arviointia varten perustettiin yliopistoyhteisön jäsenistä koostunut työryhmä, jonka puheenjohtajana toimi aiempi Helsingin yliopiston kansleri ja vararehtori Thomas Wilhelmsson.

Lähetekeskustelussa yliopiston hallitus “piti tärkeänä johtamisjärjestelmän selkeyttämistä, hyvää hallintoa, toiminnan läpinäkyvyyden lisäämistä sekä läheisyysperiaatteen mahdollisimman laajaa soveltamista”. Oikeus kommentointiin sallittiin myös yliopistosäätiön perustajille, joista, kuten mainittu, Teknologiateollisuus oli aiemmin käyttänyt yhdessä Tampereen kaupungin kanssa johtovaltaa fuusiossa. Yliopistoyhteisön ulkopuolisilla tahoilla oli näin ollen jälleen keskeinen rooli yhteisön autonomiaa ja yliopistodemokratiaa koskevien asioiden ratkaisemisessa.

Työryhmän raportin pohjalta tehty esitys saavutti yliopiston hallituksen hyvissä ajoin ennen joulua, 16.12.2020. Yliopistosäätiön perustajatahojen vaikutus keskusteluun näkyi jälleen kerran esityksen sisällössä, jossa lähes kaikki johtosääntötyöryhmän esitykset oli sivuutettu. Merkittävimpänä muutoksena johtosäännössä hyväksyttiin konsistorin oikeus valita puheenjohtajansa itse, ja provostille jätettiin ainoastaan esittelijän rooli konsistoriin nähden. Tämä korjasi johtosäännön suurimman epäsuhdan ja toteutti yliopistodemokratian vähimmäisvaatimukset.

Muilta osin johtosäännössä ei varsinaisesti muuttunut mikään. Kiistanalaisista kohdista yliopiston hallituksen nimitysprosessi jätettiin entiselleen. Wilhelmssonin työryhmän esityksestä poiketen oikeus toimia puheenjohtajana rajattiin lähtökohtaisesti vain konsistorin professorijäsenille. Samoin kaikki muut työryhmän esitykset äänestettiin hallituksen enemmistöllä kumoon, rehtori Mari Wallsin esityksestä.

Paria kuukautta myöhemmin myös istuvan hallituksen näkemys yliopistoautonomiaa koskevasta kysymyksestä sai vahvistuksensa opetus- ja kulttuuriministeriön selvityksen valmistuttua. Maaliskuussa 2021 julkaistun selvityksen mukaan 67% yliopistolaisista piti yliopistolain täsmentämistä autonomian vahvistamiseksi aiheellisena, ja yliopistojen vaaleilla valittujen kollegioiden ja konsistorien edustajista vastaavan suuruinen ehdoton enemmistö oli lain tarkentamisen kannalla. Säätiöyliopistojen konsistoreissa peräti 82% näki tarvetta yliopistolain terävöittämiselle. Selvitys kuitenkin osoitti myös yliopistojen rehtorien, hallitusten puheenjohtajien ja yliopistosäätiöiden perustajien — eli elinkeinoelämän — jyrkän kielteisen suhtautumisen yliopistolain muuttamiseen. Selvitystyöryhmä päätyi esittämään yliopistojen ylimmän johdon ja elinkeinoelämän tahtoa noudattaen, ettei yliopistolakia avattaisi. Tämän sijasta työryhmä suositteli autonomian lujittamista johtosääntöjä muuttamalla, vaikka tämän mallin onnistumisesta käytännössä oli juuri vastikään saatu tyrmäävä esimerkki Tampereelta.

Vuonna 2021, Suomen toipuessa koronapandemiasta, kysymys yliopistoautonomiasta ja yliopistodemokratiasta odottaa Tampereen yliopistolla ja muuallakin näin ollen yhä ratkaisuaan. Päivänselvää kuitenkin on, että joulukuussa 2020 suoritettu johtosäännön muutos merkitsi yliopistofuusion alusta jatkuneen oikeustaisteluprosessin loppua. Vuoden 2018 ulosmarssissa ja sen jälkeen pitkään kestäneessä kamppailussa tavoitteena oli ollut johtosäännön muuttaminen; ja joulukuussa 2020 toteutettu johtosäännön kertakorjaus, vaikka se jäikin rajalliseksi, on nähtävästi todettu etenkin professoriportaassa riittäväksi.

Vuosina 2017-2020 Tampereella yliopistoautonomiaa ja yliopistodemokratiaa ajaneet yliopistoyhteisön jäsenet edistivät näitä tavoitteita monella eri tasolla. Ulosmarsseilla ja mielenosoituksilla, uuden yliopiston edustajistossa ja hallituksessa, vetoomuksilla valtiovaltaan, ja myös oikeusteitse. Akatemian siirtyessä 2020-luvulle käytännössä kaikki nämä tiet on nyt kuljettu loppuun, yhtä lukuunottamatta. Valtiovalta voi yhä edelleen väliintulollaan vaikuttaa asioihin. Tampereen yliopistofuusion ongelmat olivat välitöntä seurausta vuoden 2009 yliopistolaista, ja ne kertoivat osaltaan luodun säätiöyliopistomallin kriisiytymisestä. Täten kyse ei ollut ainoastaan paikallisista ongelmista, vaan yleisistä, maan yliopistolaitosta laajemmin koskettavista institutionaalisista heikkouksista, jotka oli sisäänrakennettu huonosti valmisteltuun ja toteutettuun lainsäädäntöön.

Tämän vuoksi yliopistoautonomian ongelmat on mahdollista korjata vain ja ainoastaan avaamalla yliopistolaki. Tämä tehtävä on mittava ja edellyttäisi vähintään kahden vaalikauden mittaista valtiovallan sitoutumista tavoitteeseen. Yllämainitut syyt, kuten tiedeministerin lupaus “työrauhasta” ja halu säilyttää vuoden 2009 yliopistolain status quo, eivät viittaa siihen, että muutosta olisi tulossa tämän vuosikymmenen aikana. Opetus- ja kulttuuriministeriön autonomiaselvitys maaliskuussa 2021 alleviivasi tätä karulla tavalla; elinkeinoelämän toiveiden mukaisesti toteutettu selvitys jätti yliopistodemokratian toteutumisen korulauseiden tasolle, ja autonomia oli raportissa ensisijaisesti yliopistojen johtoportaan autonomiaa. Huomattavaa on myös, että yliopistolaisia edustavat järjestöt, kuten Tieteentekijöiden liitto, jolla oli edustuksensa opetusministeriön selvitystyöryhmässä, ovat tosiasiassa johdon tasolla omaksuneet puhtaasti valtapoliittisista syistä aiempaa empivämmän tai käytännössä kielteisen kannan yliopistolain avaamiseen. Liiton puheenjohtaja Maija S. Peltola oli mukana laatimassa mainittua ministeriön tilaamaa selvitystä.

Tampereen yliopistoyhteisön omat toimet eivät olleet tuloksettomia. Pitkän kamppailun seurauksensa yliopistoyhteisö sai viimein läpi edustuksensa säätiöyliopiston hallitukseen, ja vuoden 2020 johtosääntöuudistuksessa konsistorin puheenjohtajuus korjattiin paremmin autonomian periaatteita vastaavaksi. Edistysaskeleet ovat olleet merkittäviä, kun pitää mielessä säätiöyliopistojen aiemmat luutuneet käytännöt, mutta nämäkin yksittäiset saavutukset ovat vaatineet suunnattomasti ponnistuksia, ja niihin on myös liittynyt aina pettymyksiä ja takaiskuja.

Mikäli yliopistoautonomian periaatteet halutaan turvata ja yliopistodemokratiaa halutaan edistää, tekemistä on paljon. Vuosien 2017-2020 opetus oli se, ettei yliopistoyhteisö voi tässä tehtävässä luottaa kuin omiin voimiinsa.

 

Mediaseuranta Tampere3-prosessista ja Tampereen uuden säätiöyliopiston vaiheista marraskuusta 2017 alkaen:

 

Rehtorin rekrytointiprosessi:

 

Hakuilmoitus hämmentää: Tampereen korkeakoulusäätiö etsii uutta rehtoria, jota se ei itse valitse (Yle, 15.11.2017)

Hallitus, rehtori ja itsehallinto Tampereen uudessa yliopistossa (Tieteentekijöiden liitto, 14.11.2017)

Tampereen yliopiston rehtorin etsintä raivostutti ay-liiton, syyttää hakua laittomaksi (Aamulehti, 15.11.2017)

Tuntematon rehtori (Historiantutkijan näkötorni, 21.4.2018)

Tampereen yliopisto kätki rehtorihakijoiden paperit – neuvoi hakijaa oman hakemuksen salaamisessa (Jari Hanska, Suomen Kuvalehti, 12.2.2020)

Tampereen yliopisto kätki rehtorihakijoiden paperit, oikeusoppinut arvostelee toimintaa (Helsingin Sanomat, 13.2.2020)

Herlin pani tuulemaan – Tampereen yliopisto myönsi antaneensa väärää tietoa rehtorihausta, konsultti pimittää osaa asiakirjoista (Jari Hanska, Suomen Kuvalehti, 20.3.2020)

 

Hallintomalli ja kysymys tiedekuntajaosta:

 

Tampere3 hiertää henkilöstöä (Tampereen yliopisto, 3.10.2017)

Tatte ry:n puheenjohtaja Maija Mattilan kannanotto eduskunnan sivistysvaliokunnalle Tampere3-uudistuksesta, 28.11.2017 (Tatte, 28.11.2017)

Tatte ry:n kannanotto eduskunnan sivistyslakivaliokunnan mietintöön Tampere3-hankkeesta (Tatte, 29.11.2017)

Tatte ry:n kannanotto Tampereen korkeakoulusäätiön ehdottamaan tiedekuntarakenteeseen (Tatte, 1.12.2017)

 

Johtosääntö, ulosmarssi ja kantelu eduskunnan oikeusasiamiehelle, 2018:

 

Kapina kytee Tampereen yliopistossa – Henkilökunta pohtii ulosmarssia vastalauseena Tampere3:n valmistelulle (Aamulehti, 5.2.2018)

Yliopistokollegion kannanotto uuden säätiöyliopiston johtosääntöluonnokseen (Tampereen yliopiston yliopistokollegio, 5.2.2018)

Kriisikokous Tampereen yliopistolla, työntekijät aikovat marssia ulos – ”Väki oli täysin päättäväistä, että meidän ylitsemme ei kävellä” (Helsingin Sanomat, 6.2.2018)

Tampereen uuden jättiyliopiston vallanjaosta syntyi kova kamppailu (Helsingin Sanomat, 7.2.2018)

Tampereen yliopiston hallitus arvostelee rajusti uuden yliopiston valmistelua (Yle, 7.2.2018)

Tampereen yliopisto ja opetusministeriö törmäyskurssilla: Ministeriö kiistää painostuksen, mutta myöntää kiirehtimisen (Yle, 7.2.2018)

Kansliapäällikkö puhaltaa Tampere3-pattitilanteessa jo pilliin – Lehikoinen: “Nyt johtosääntö kohoaa vähän myyttisiin mittoihin” (Aamulehti, 7.2.2018)

Tampereen yliopistofuusion huono hallinta ja laiton johtosääntö (Marko Juutinen, Mikko Poutanen, Politiikasta, 7.2.2018)

Säätiö ja yliopisto (Historiantutkijan näkötorni, 7.2.2018)

Tampereen yliopistolla ulosmarssi (Verkkouutiset, 7.2.2018)

Sadat ihmiset osallistuivat ulosmarssiin Tampereen yliopistolla – johtosääntöluonnos oli turhautumisen huipentuma” (Liisa Ovaska, Moreenimedia, 8.2.2018)

Yliopistoväki marssi ulos Tampereella (Yle, 8.2.2018)

Tampereen yliopistolla ulosmarssi – ”Henkilökuntaa pitää kuunnella, eikä ohittaa” (Iltalehti, 8.2.2018)

Mielenosoittajilta dramaattinen ele yliopiston ulosmarssissa Tampereella – protestoijien mitta täyttyi (Aamulehti, 8.2.2018)

Jopa tuhat marssi ulos Tampereen yliopistolta – ”Tampere3 on johdonmukaisesti sivuuttanut opiskelijoiden ja henkilökunnan äänen” (Helsingin Sanomat, 8.2.2018)

OKM:n kansliapäällikkö rauhoittelee ulosmarssivia tamperelaisia yliopistopukareita – “kaikilla velvollisuus edistää fuusioyliopistoa” (Harri Repo, Tekniikka & Talous, 8.2.2018)

Tämä hiertää eniten Tampere 3:ssa: Kaikki hallituksen jäsenet voivat olla yliopistoyhteisön ulkopuolelta – Lue, mistä tällä viikolla puhuttiin (Aamulehti, 9.2.2018)

Laki ei edellytä yliopiston ulkopuolista hallitusta (Sinikka Torkkola & Kirsi Lumme-Sandt, Aamulehti 9.2.2018)

Tampereen yliopiston siirtymäkauden hallitus hyväksyi kiistellyn johtosäännön (Yle, 10.2.2018)

Näin Tampereen uutta yliopistoa johdetaan – Anna-Kaisa Ikonen: “Kompromissihan lopputulos tietysti on, näkökulmia on monia” (Aamulehti, 10.2.2018)

Henkilökunnan mielestä Tampereen uuden yliopiston johtosääntöön jäi paljon viilattavaa: “Ei se käskien onnistu” (Yle, 12.2.2018)

Mitä Tampere 3 -johtosääntö toi lopulta? – Luottamushenkilö: “Siirtymäkauden hallitus betonoi useassa kohdassa asemaansa” (Aamulehti, 12.2.2018)

Kaksi kanteli Tampere 3:sta oikeuskanslerille – Tampereen yliopisto pyysi lausuntoa, mutta tyytyy hyväksyttyyn johtosääntöön (Aamulehti, 23.2.2018)

Yliopistollisen vallankaappauksen askelmerkit (Sinikka Torkkola, Voima, 28.2.2018)

Uuden Tampereen yliopiston johtosääntö (Maija Mattila, Acatiimi 2/2018)

Tampere3:n hallitus marssitti yliopistolaiset ulos (Sinikka Torkkola, Acatiimi 2/2018)

Tiedote: oikeusoppineiden mukaan Tampere3:n johtosääntö on perustuslain vastainen. Yliopistoyhteisö kanteli asiasta oikeusasiamiehelle (Tatte, 7.3.2018)

Yliopistolaiset kantelivat uuden Tampereen yliopiston johtosäännöstä oikeusasiamiehelle (Yle, 7.3.2018)

 

Konsistorivaalit, 2018:

 

Ei, me emme elä kammiossa. Eli miksi olen ehdolla Tampereen yliopiston konsistorin vaaleissa? (Hanna Kuusela, 13.3.2018)

Konsistori ja vaalisääntö (Historiantutkijan näkötorni, 14.3.2018)

Tatte kyseenalaistaa konsistorivaalien ehdokaslistojen oikeellisuuden (Tatte, 15.3.2018)

Vaaleissa voi äänestää myös toisen yliopiston väkeä Tampereella – Nyt valittava konsistori ryhtyy työhönsä jo huhtikuussa (Aamulehti, 15.3.2018)

Kuohunta jatkuu Tampere3-yliopiston ympärillä (Kansan Uutiset, 16.3.2018)

Miksi dekaanit ja apulaisrehtori pääsivät ehdolle yliopistovaaleihin Tampereella? – Vaalipäällikkö arvioi, että osallistumista ei voi rajoittaa fuusiotilanteessa (Aamulehti, 16.3.2018)

Avoin kirje konsistorivaaliehdokkaille ja yliopistoyhteisölle (Maija Mattila, Tieteentekijöiden liitto, 18.3.2018)

Yliopistovaalit ja yliopiston itsehallinto (Historiantutkijan näkötorni, 19.3.2018)

Henkilöstön vaikutusmahdollisuuksia korkeakouluyhteisön päätöksiin on vahvistettava, ei vähäteltävä (Hanna Tanskanen, OAJ, 22.3.2018)

 

Konsistorin oikeustaistelu ja kysymys yliopistoyhteisön edustuksesta yliopiston hallituksessa, 2018:

 

Tiedote: Kiista Tampereen yliopiston johtosäännöstä kärjistyi: puolet konsistorin jäsenistä jätti kaksi eriävää mielipidettä järjestäytymiskokouksessa (Tatte, 19.4.2018)

Terveiset kumileimasimelta (Hanna Kuusela, 27.4.2018)

Tiedote: Uuden Tampereen yliopiston vallankäytöstä valitus hallinto-oikeuteen (Tatte, 8.5.2018)

Uuden Tampereen yliopiston ympärillä kuohuu: Kymmenen päättäjää valitti hallinto-oikeuteen (Yle, 8.5.2018)

Kymmenen valitti puheenjohtajavalinnasta: Uuden Tampereen yliopiston konsistoria johtaa vaaleilla valitsematon ihminen (Aamulehti, 8.5.2018)

Säätiö ja nurkanvaltaus (Historiantutkijan näkötorni, 24.5.2018)

Tampere3 siirtymässä mielivallan aikaan (Hanna Kuusela, 26.5.2018)

Tampere 3:n hallitus muutti johtosääntöä kertomatta siitä konsistorille – ylioppilaskunta pahastui (Aamulehti, 30.5.2018)

Palatsivallankaappaus (Historiantutkijan näkötorni, 5.6.2018)

Saastuttaako professori yliopiston? (Hanna Kuusela, 6.6.2018)

Rakennetaan uusi Tampereen yliopisto yhteistyöllä (Jorma Turunen, Teknologiateollisuus, 7.6.2018)

Vetoomus yliopistoyhteisön edustuksesta uuden Tampereen yliopiston hallituksessa (Tatte, 8.6.2018)

Kun ihminen ratkaisee (Historiantutkijan näkötorni, 12.6.2018)

Henkilöstön asema Tampere3:ssa kuohuttaa – konsistorin puheenjohtaja vaitonainen (OAJ, 14.6.2018)

“Tampereen uuden yliopiston konsistorin sisällä on juopa” – Varapuheenjohtaja erosi tehtävästä (Aamulehti, 12.6.2018)

”Tosi paha juttu” – konsistori uhkaa jättää henkilöstön ulos Tampere3:n hallituksesta (OAJ, 13.6.2018)

Tiedote: Pettymys uudessa Tampereen yliopistossa: yliopistoyhteisö rajautumassa pois hallituksesta (Tatte, 15.6.2018)

Taistelu autonomiasta (Historiantutkijan näkötorni, 15.6.2018)

Konsistorin puheenjohtaja sen ratkaisi: Henkilöstö ei kelpaa hallitukseen (OAJ, 15.6.2018)

 

Provostin, vararehtorien, dekaanien, johtoryhmän ja palvelujohdon nimitykset:

 

Tässä ovat Tampereen uuden yliopiston avainhenkilöt – tiistaina valittiin provosti ja kaksi vararehtoria (Aamulehti, 28.8.2018)

Uudelle Tampereen yliopistolle nimitettiin neljä dekaania (Aamulehti, 6.9.2018)

Yliopistovallan alennusmyynti (Janne Seppänen, Mediayhteiskunta-blogi, 9.9.2018)

Meet the new boss (Historiantutkijan näkötorni, 9.9.2018)

Yliopisto, valta ja vallan käytävät (Historiantutkijan näkötorni, 1.12.2018)

Henkilöstöjärjestöjen kannanotto: Tampereen yliopiston henkilöstö sivuutettu uuden yliopiston palvelujohdon nimityksissä (Tatte, 13.12.2018)

Tampereen uuden yliopiston palvelujohtajisto on varsin TTY-taustainen – henkilöstöjärjestöissä epäilyksiä toimintatavoista (Yle, 14.12.2018)

 

Hallituksen nimitys:


Uuden Tampereen yliopiston hallitukseen valittiin muun muassa pormestari ja pörssiyhtiön pomo (Yle, 24.10.2018)

Uusi Tampereen yliopisto sai ensimmäisen hallituksen – kokoonpano kerää heti kritiikkiä: “Ei täytä tasa-arvovaatimuksia” (Yle, 24.10.2018)

Tasa-arvo kovilla – Tampereen yliopiston johdossa naiset jäivät miesten varjoon (Kansan Uutiset, 24.10.2018)

 

Kannanotot henkilöstön jäseniltä, emerituksilta, alumneilta ja poliittisilta vaikuttajilta:

 

Tampereen uusi korkeakoulukonserni törmäyskurssilla perustuslain kanssa  miten tässä näin kävi (Li Andersson, 4.12.2017)

Tampere3 hallituksen tehtävä korjausliike (Jaakko Mustakallio, 7.2.2018)

Yliopiston roolia ei saa murentaa Tampereella (Pekka Puska, 9.2.2018)

Juha Lavapuro: Säätiöyliopisto on yliopisto – Rautalankamalli Tampereen yliopiston siirtymäkauden hallitukselle (Perustuslakiblogi, 9.2.2018)

Rahanjako “tiskin alta” kestämätöntä – Tuomo Puumala perää avoimuutta korke­a­kou­lujen ohjaukseen (Suomenmaa, 10.2.2018)

Tampereella yliopistolaisia yritetään marssittaa yritysten tahtiin (Sinikka Torkkola, Kansan Uutiset, 25.3.2017)

Brändiyliopiston synnytyskivut (Janne Seppänen, 2.5.2018)

Akatemiaprofessori kypsyi Tampereen yliopistoon: ”En ole varma, haluanko jatkaa uraani täällä” (Pertti Alasuutari, Suomen Kuvalehti, 7.6.2018)

#Tampere3, luottamus ja tieteen selkäranka (Frans Mäyrä, 9.6.2018)

Tampere3-hankkeen ongelmista (Olli-Poika Parviainen, 12.6.2018)

Tampereen yliopistoa valjastetaan yritysmaailman käskyläiseksi (Jaakko Hämeen-Anttila, Helsingin Sanomat, 18.6.2018)

Tutkimuksen autonomia uhattuna Tampereen uudessa yliopistossa (Anna Kontula ja Li Andersson, 20.6.2018)

Yliopistoista ei pitänyt tulla bisnestä (Heikki Laurinolli, 20.6.2018)

TTY:n professorit rauhoittelevat keskustelua uuden Tampereen yliopiston johtamisesta: “Kaikki voivat toimia saman katon alla” (Aamulehti, 1.7.2018)

Mielipide: Tampereen yliopisto tarvitsee uuden hallituksen, joka ymmärtää tiedettä ja korkeimman opetuksen luonnetta (Maria Mäkelä ja Ville Kivimäki, Aamulehti, 12.7.2018)

Tampereen yliopiston itsehallinto on uhattuna (Jukka Gustafsson ja Pilvi Torsti, Helsingin Sanomat, 27.8.2018)

Muutoksesta tuli uskonoppia ihmiselle joka palvoo modernia tekniikkaa; aate- ja oppihistorian dosentti Juhani Sarsila lausuu loppusanat vanhalle Tampereen yliopistolle (Heikki Laurinolli, Tampereen yliopisto, 7.12.2018)

Olisin ollut käytettävissä — Tampereen yliopiston rehtori Liisa Laakso ei kelvannut Tampereen yliopiston rehtoriksi (Helsingin Sanomat, 16.12.2018)

Yliopistodemokratian leopardit ja keltaliivit (Hanna Kuusela, Peruste, 18.12.2018)

Saavatko näkemykset ohjata tutkimusta? (Hanna Kuusela, 27.5.2019)

Yliopiston brändäämisen peruskurssi (Janne Seppänen, Etiikasta, 22.8.2019)

Yliopiston brändäys vieroksuttaa (Sinikka Torkkola, Aamulehti, 19.9.2019)

Tampereen yliopiston hallitukseen on aika valita henkilöstön edustus (Frans Mäyrä, Marja Jylhä, Veera Kaleva, Aamulehti, 21.10.2019)

Yliopistojen sisällöllistä autonomiaa ja demokratiaa täytyy vahvistaa (Visa Heinonen, Leena-Maija Rossi, Ville Tynkkynen sekä joukko Helsingin yliopiston, Lapin yliopiston ja Tampereen yliopiston tutkijaopettajia, Helsingin Sanomat, 25.11.2019)

Yliopistolaki vaatii korjaamista (Jukka Kekkonen, Ari-Elmeri Hyvönen, Ilona Taubert, Aamulehti, 1.12.2019)

Välitilinpäätös (Historiantutkijan näkötorni, 13.2.2020)

”Ihminen ratkaisee”: instrumentaalinen humanismi Tampereen korkeakoulusäätiön brändiviestinnässä (Juha Raipola, Tiede & Edistys 4/2019)

Nielaiseeko menneisyys yliopistodemokratian tulevaisuuden? (Hanna Kuusela, Tiede & Edistys 4/2019)

Ei tiedettä ilman vapautta eikä vapautta ilman demokratiaa (Hanna Kuusela & Veera Kaleva, Ilmiömedia, 26.2.2020)

Fanaattinen demokraatti (Hanna Kuuselan ihannemaailmassa tutkija voi olla myös poliittisesti aktiivinen kansalainen. (Suomen Kuvalehti, 14.8.2020)

From democracy to managerialism: foundation universities as the embodiment of Finnish university policies (Mikko Poutanen, Tuukka Tomperi, Hanna Kuusela, Veera Kaleva & Tuomas Tervasmäki, Journal of Education Policy, 12.11.2020)

”Tampereen yliopisto ei kestä itseään koskevaa kritiikkiä” – kamarineuvos Matti Parjanen soimaa kovin sanoin entistä työpaikkaansa, jossa hän nousi merkittävään vastuutehtävään vain 24-vuotiaana (Matti Pitko, Aamulehti, 18.12.2020)

Säätiöyliopisto yliopistodemokratian kaventajana (Hanna Kuusela, Mikko Poutanen, Tuomas Tervasmäki, Tuukka Tomperi & Veera Kaleva, Politiikasta 16.3.2021)

Tampereen yliopiston tutkijat turhautuvat jatkuvaan rahoitushakuun, riskinä aivovuoto muihin töihin: ”Tutkija on käytännössä myyjä” – Näin tilannetta voisi heidän mielestään parantaa (Markus Määttänen, Aamulehti 19.11.2021)

 

Rehtori Mari Walls johtajana:

 

Tampereen uuden yliopiston rehtorina aloittaa Luonnonvara­keskuksen pääjohtaja Mari Walls – ”Tiedemaailmaa pitää ravistella pohtimaan, miten veroeuroja käytetään” (Helsingin Sanomat, 23.4.2018)

Kysymys-vastaus Mari Walls (Acatiimi, 4/2018)

“Tässä on huikea onnistumisen mahdollisuus” – Mari Walls on uuden Tampereen yliopiston ensimmäisen rehtori (Talouselämä, 16.8.2018)

Tampereen yliopiston uusi rehtori: “Elinkeinoelämä ei sanele, mitä tutkimuksessa tehdään” (Kauppalehti, 22.11.2018)

Muutoskampuksen marraskuu (Historiantutkijan näkötorni, 22.11.2018)

“Wau!”-akatemia (Historiantutkijan näkötorni, 24.11.2018)

Riitoja, kanteluja ja ulosmarsseja – Mari Walls astuu Tampereen uuden säätiöyliopiston rehtoriksi vaikeassa tilanteessa, mutta hänellä jos kenellä on kokemusta, miten siitä voi selvitä (Aamulehti, 9.12.2018)

Riidoista kohti arkea ja maan parasta korkeakoulua – Tampereen uudessa yliopistossa on nyt käsillä tärkeä hetki (Aamulehti, 12.12.2018)

Uuden Tampereen yliopiston palkkamenot paisuivat kuusi miljoonaa euroa: Pestasivat lisää johtajia ja määräaikaista väkeä (Suomen Kuvalehti, 28.12.2018)

Tampereen yliopiston budjetti on miljoonia euroja miinuksella – yliopisto aikoo saada talouden kuntoon kolmessa vuodessa (Yle, 18.9.2019)

 

Prosessin avoimuudesta:

 

Hys! (Marjo Laukkanen, Kide, 30.11.2018)

Tuore tutkimus kartoitti tutkijoiden ja opettajien näkemyksiä Tampereen korkeakoulujen yhdistymisprosessin johtamisesta (Heikki Laurinolli, Tatte, 4.12.2018)

Poikkeuksellista röyhkeyttä ja venkoilua Tampereella – vaakalaudalla yliopistoinstituution uskottavuus (Salla Vuorikoski, Suomen Kuvalehti, 20.2.2020)

 

Eduskunnan oikeusasiamiehen päätös johtosäännöstä keväällä 2019:

 

Tampereen yliopiston johtosääntö ei ole lainvastainen (Eduskunnan oikeusasiamiehen tiedotteet, 28.3.2019)

Yliopistojen yhdistyminen Tampereella aiheutti kimurantin lainopillisen tilanteen – lakiin kaivataan täsmennystä (Yle, 28.3.2019)

Eduskunnan oikeusasiamiehen päätös Tampereen yliopiston johtosäännöstä (Tatte, 28.3.2019)

Uusi johtosääntö, uusi yliopistolaki (Historiantutkijan näkötorni, 28.3.2019)

Lainmukaisessa yliopistossa ei ole valuvikoja – toivomme rauhaa kansainvälisesti menestyvän korkeakouluyhteisön luomiseksi (Entisen Tampereen teknillisen yliopiston konsistorijäsenten kannanotto, Aamulehti, 1.4.2019)

TREY pysyy strategisesti neutraalina konsistorin puheenjohtajuuteen liittyen (Tampereen yliopiston ylioppilaskunta, 15.5.2019)

Yliopistodemokratia ja konsistorin puheenjohtajuus (Ville Tynkkynen, 20.5.2019)

 

Rinteen ja Marinin hallitusten toteuttama selvitys yliopistoautonomian tilasta:

 

Tiedeministeri ja tiedepolitiikka (Historiantutkijan näkötorni, 19.7.2019)

Korkeakouluille on nyt luvassa työrauhaa (HS, 21.7.2019)

Selvittäjäryhmä arvioimaan yliopistojen hallinnollisen autonomian tilaa (Opetus- ja kulttuuriministeriö, 26.6.2020)

Kaikkien yliopistojen autonomia ansaitsee nyt laajan tarkastelun (Helsingin Sanomat, pääkirjoitus, 30.6.2020)

Maija S. Peltola nimetty selvittäjäryhmään, joka arvioi yliopistojen hallinnollisen autonomian tilaa (Turun yliopisto, 30.6.2020)

Selvitys yliopistojen hallinnollisesta autonomiasta: Ei tarvetta yliopistolain muutoksiin – yliopistojen johtosäännöillä voidaan kehittää toimintaa (Opetus- ja kulttuuriministeriö, 1.3.2021)

 

Syyslukukauden 2019 alkuvaiheen ongelmat:

 

Tampereen yliopiston opiskelijoilla ”kollektiivinen ahdistus” – kurssit alkavat alle kolmen viikon kuluttua, mutta tietoa aikatauluista tai ilmoittautumisista ei ole (Aamulehti, 7.8.2019)

”Onhan se aika noloa…” – ontuen etenevä sivustouudistus kiusaa Tampereen yliopistolla (Tivi, 23.8.2019)

 

Matti Apusen nimitys työelämäprofessoriksi elokuussa 2019:

 

Matti Apunen työelämäprofessoriksi Tampereen yliopistoon (Tampereen yliopisto, 8.8.2019)

Ruikutus seis! Matti Apunen listaa työelämän virheet (Emmi Oksanen, Iltalehti, 13.8.2019)

Tervetuloa, Matti, yliopisto on valmis (Janne Seppänen, 14.8.2019)

 


“Kenen yliopisto?” -raportti syyskuussa 2019 ja yliopiston hallituksen uusien jäsenten nimitys:

 

Parempi yliopisto -hankkeen verkkosivut (5.4.2019 alkaen)

Tampereen yliopiston henkilöstö haluaa päästä päättämään asioista – uudessa hallituksessa ei ole yhtään henkilöstön edustajaa (Yle, 19.9.2019)

Lisää valtaa meille, sanovat Tampereen yliopiston työntekijät tuoreessa tutkimuksessa: ”Henkilöstöllä on tunne, että sen ääni ei tarpeeksi kuulu” (Aamulehti, 19.9.2019)

Meidän yliopistomme, meidän hallituksemme (Historiantutkijan näkötorni, 21.9.2019)

“Wau!” (Oskari Onninen, Suomen Kuvalehti, 11.10.2019)

“Suomen eliitit eivät luota demokratiaan” – tamperelainen Hanna Kuusela on kriittinen tutkija, jonka ympärillä kuohuu (Aamulehti, 26.10.2019)

Tampereen yliopiston järjestöt: yliopiston hallintojärjestelmää muutettava (Tampereen yliopiston tieteentekijät, 1.11.2019)

Henkilöstö ja opiskelijat vaativat: Tampereen yliopiston hallintojärjestelmää on muutettava (Yle, 1.11.2019)

TREY peräänkuuluttaa yhteisön roolia yliopiston hallinnon uudistamisessa (Tampereen yliopiston ylioppilaskunta, 1.11.2019)

Valta ja oikeus (Historiantutkijan näkötorni, 28.11.2019)

Tampereen yliopiston henkilöstön toive toteutui vihdoin: “Tätä on työstetty kauan” (Yle, 11.12.2019)

 


Alkuvuoden 2020 brändi- ja innovaatiojohtamiseen liittyvä uutiskohujen sarja:

 

Innovaatioiden uusi aikakausi: “Sytytämme pieniä tulipaloja tieteen rajapinnoille” (Kauppalehti, 22.1.2020)

Tampereen yliopisto julkaisi tiedotteen, jossa melkein mikään lauseista ei tuntunut merkitsevän mitään – soitimme (NYT, 29.1.2020)

Rakas yliopistoni, älä ole niin tyrkky (Janne Seppänen, 29.1.2020)

Tampereen tulenpunainen yliopisto (Jyrki Lehtola, Ilta-Sanomat, 1.2.2020)

Tampereen yliopiston rekryilmoitus pillastutti Twitterin – brändikohu on jo kolmas: “Bisnesbullshittiä luetaan kuin piru raamattua” (Yle, 5.2.2020)

Avoin kirje Tampereen yliopistolle: antakaa yhteisön pilailla ilman pelkoa oikeustaistelusta (Ilona Taubert, Tampereen yliopiston vihreä vasemmisto, 18.2.2020)

Brändiosasto pyysi poistamaan Tampereen yliopiston logosta tehdyn vanhan pilapiirroksen, nyt niitä virtaa nettiin solkenaan (Yle, 18.2.2020)

Kommentti: Opiskelijahuumori ja kritiikki eivät saa jäädä brändipöhinän alle, Tampereen yliopisto asettaa itsensä taas naurunalaiseksi (Tuukka Tervonen, Jyväskylän ylioppilaslehti, 18.2.2020)

Tampereen yliopisto puuttui sen logosta tehtyyn pilaversioon ”uhittelevalla” kirjeellä – Some reagoi omilla versioillaan ”tuninaamasta” (Hilla Körkkö, NYT, 18.2.2020)

Kysyimme oikeustieteen tohtorilta, saako logoista tehdä meemejä someen, vastaus oli yllättävä: ”Kyseessä oli selvästi ylilyönti” (Aamulehti, 20.2.2020)

”Pöhinäretoriikka lopetettava” – Tampereen yliopiston väki turhautui viestintään, nimiä kerätään vetoomukseen (Suomen Kuvalehti, 20.2.2020)

Tampereen yliopiston opiskelijat ja tutkijat vaativat muutosta brändäykseen: “Pöhinäretoriikka rapauttaa yliopiston uskottavuutta” (Yle, 20.2.2020)

Se on moro maineelle (Helsingin Sanomat, 21.2.2020)

Maailmojen törmäys. Henkilökunta ja opiskelijat kyllästyivät Tampereen yliopiston viestintään. Linjan täytyy muuttua, sanoo Ilkka Herlin. (Salla Vuorikoski, Suomen Kuvalehti, 26.2.2020)

Tampereen yliopiston viestintä- ja brändijohtajan työsuhde on purettu – brändäyksen ympärillä useita kohuja (Yle, 4.3.2020)

Tampereen yliopiston kiistelty brändijohtaja sai lähteä – rehtori kertoo, että sopimus päätettiin yhteisymmärryksessä ja kiittää ”visionääristä otetta” (Helsingin Sanomat, 4.3.2020)

 

Vuoden 2020 lähetekeskustelu yliopiston johtamisjärjestelmästä ja kysymys johtosäännön muuttamisesta yhteisön toiveiden mukaiseks:

 

Tahdommeko paremman johtosäännön Tampereen yliopistolle? (Hanna Kuusela, 5.2.2020)

Tatte ja TREY toivovat yliopiston johtosäännön uudistamista – ”Keskeisintä on se, että yliopistoyhteisöä kuullaan paremmin” (Radio Moreeni, 19.5.2020)

Tampereen yliopiston sisäiset ongelmat hiertävät yhä – sadat tutkijat ja opettajat vaativat muutosta adressilla: ”Yliopistoyhteisö ei pääse osallistumaan tarpeeksi” (Aamulehti, 10.6.2020)

Tampereen yliopisto tarvitsee uuden johtosäännön (Yliopistoyhteisön videokannanotto, 26.6.2020)

Tampere University needs new administrative rules (Yliopistoyhteisön videokannanotto, 26.6.2020)

Yliopiston johtamisjärjestelmää tarkastelevaa työryhmää täydennetään kolmella jäsenellä (Tampereen yliopiston tieteentekijät, 2.9.2020)

Tampereen ylioppilaskunta vaatii muutoksia Tampereen yliopiston johtamisjärjestelmään ja johtosääntöön (TREY, 29.10.2020)

Tampereen yliopiston johtamisjärjestelmää ja johtosääntöä tarkastelevan työryhmän raportti (Tampereen yliopisto, marraskuu 2020)

Tatten kommentit Tampereen yliopiston johtamisjärjestelmää ja johtosäännön toimivuutta tarkastelevan työryhmän raporttiin (Tampereen yliopiston tieteentekijät, 19.11.2020)

Tampereen ylioppilaskunnan lausunto yliopiston johtamisjärjestelmää ja johtosäännön toimivuutta sekä kehittämistarpeita tarkastelleen työryhmän raportista (TREY, 25.11.2020)

Maailma, eli Tampereen yliopiston johtosääntö ei tullut valmiiksi nytkään (Moroversity, 18.12.2020)

Kaikki vihdoin hyvin Tampereen yliopistossa – vai onko sittenkään? (Hanna Kuusela, 28.1.2021)

Turhat toiveet (Elina Järvinen, Suomen Kuvalehti, 30.4.2021)

 

Kysymys Linna-kirjaston kohtalosta ja kirjaston valtaus marraskuussa 2021:

Yliopisto selvittää Linna-kirjastosta luopumista: “Resursseja ihmisiin ja tekemiseen, ei seiniin” (Visiiri-lehti, 17.6.2021)

Tampereen yliopisto aikoo vähentää neljänneksen tiloistaan: esimerkiksi kirjasto voi muuttaa muualle (Yle, 22.6.2021)

Lukijalta: Yliopiston Linna-rakennus pitää ehdottomasti säilyttää – jos opetus siirtyy Zoomiin, opinnot eivät kiinnosta pian vaihto-opiskelijoitakaan (Havu Kuusinen, Roosa Kuisma, Linda Mäki, Suvi Parhankangas, Aamulehti, 30.6.2021)

Lukijalta: Tampereen yliopiston on noloa perustella Linna-rakennuksesta luopumista ympäristösyillä (Risto Moisio, Aamulehti, 5.7.2021)

Tampereella mielenosoitus yliopiston Linna-rakennuksen puolesta – yliopisto haluaa vähentää tiloja, opiskelijat vastustavat (Yle, 9.7.2021)

Tampereen yliopisto joutui kohun keskelle: Kysyimme kaiken olennaisen tilojen karsimisesta – opiskelijat osoittavat perjantaina mieltä Linnan puolesta (Saara Nyystilä, Aamulehti, 8.7.2021)

Uusinta uutta yliopistolla: entä jos luovutaan kirjastosta? (Iida Hirvonen, Helsingin Sanomat, 11.7.2021)

Lukijalta: Miksi Tampereen yliopisto on viemässä kirjastoltaan tilat? (Pertti Alasuutari & Janne Seppänen, Helsingin Sanomat, 5.8.2021)

Mitä täällä tapahtuu? Yliopiston tilojen massiivinen säästötavoite edellyttäisi neljästä Linna-kirjastosta tai lähes koko Hervannan kampuksesta luopumista (Katri Keskitalo & Aapo Laakso, Visiiri, 1.10.2021)

Yliopistokirjastojen rauhaton aika (Jussi Jalonen, Kirjasto-lehti, 13.10.2021)

Tilasuunnitelmat julki: Ensin pölkylle Pinni A, sitten Linna, Virta ja Festia (Visiiri, 4.11.2021)

Tampereen yliopiston kokoama työryhmä esittää tilavähennyksiä etenkin keskuskampukselta – tavoitteena jopa kolmasosan kutistuminen (Clarissa Jäärni, Yle, 4.11.2021)

Yliopiston Linna vallattiin perjantai-iltana – suunnitelmat tilojen vähentämisestä saavat täystyrmäyksen Tampereella (Elina Nieminen, Yle, 5.11.2021)

Katso kuvat ja kohokohdat mielenilmauksesta: Noin 400 ihmistä valtasi Tampereen yliopiston Linna-rakennuksen – ”Me emme olisi täällä, jos meitä olisi kuunneltu” (Elli Suutari, Aamulehti, 5.11.2021)

Tampereen yliopiston professorit vaativat keskustelua tilojen vähentämisestä: yliopistoväelle ei ole annettu mahdollisuutta kommentoida (Petra Ketonen, Yle, 9.11.2021)

Keskelle Tampereen yliopiston kampusta aiotaan rakentaa uusia taloja – Tämä tiedetään nyt: ”Meillähän on aika monella kampuksella ajatuksena asumisen tuominen niihin” (Jaana Leena Kerola, Aamulehti, 23.11.2021)

Rehtori Mari Walls kolumnissa: Tilojen ja palvelujen kehittäminen pohjustaa yliopiston tulevaisuutta (Aamulehti, 28.11.2021)

Yliopiston yt-suurneuvottelut syksyllä 2021:

Tampereen yliopistolla alkavat suuret yt-neuvottelut – lähtöpassit uhkaavat 215 työntekijää (Yle, 13.9.2021)

Tampereen yliopiston on saatava talous tasapainoon (Aamulehti,13.9.2021)

Tampereen yliopiston henkilöstö tyrmistyi yt-uutisista – Pääluottamushenkilö: “Kaikilla on sellainen olo, että kukaan ei kuuntele” (Yle, 14.9.2021)

Tampereen yliopiston toimet ja perustelut yt-neuvottelujen aloittamisessa kohtuuttomia (Tampereen yliopiston tieteentekijät, 14.09.2021)

“Märkä rätti yhteisön naamalle” – ylioppilaskunnalta suorat sanat Tampereen yliopiston yt-neuvotteluille (Jouni Tanninen, Yle, 16.9.2021)

Professorikunta huolestunut Tampereen yliopiston yt-neuvotteluista (17.9.2021)

Henkilöstö: Päättikö Tampereen yliopiston hallitus yt-neuvotteluista vailla riittäviä tietoja? (JHL, 1.10.2021)

Tamppereen yliopiston yt-neuvottelut etenevät – työntekijät esittelivät vaihtoehdon irtisanomisille (Clarissa Jäärni, Yle, 10.11.2021)

Tampereen yliopiston yt-neuvottelut päättyivät: henkilöstö ei saanut vastauksia kysymyksiinsä, työnantaja on toista mieltä (Antti Palomaa, Yle, 16.11.2021)

Tampereen yliopisto ilmoitti irtisanomisista – 107 työtekijää irtisanotaan, kaikkiaan tukipalveluista lähtee yli 200 ihmistä (Clarissa Jäärni, Yle, 29.11.2021)

Tampereen yliopiston työntekijöitä kutsutaan nyt keskusteluihin irtisanomisista – työt päättyvät 107 ihmiseltä (Markus Määttänen, Aamulehti, 29.11.2021)


Syksyn 2021 hallitusnimityksistä käyty polemiikki:

Teknologiateollisuus: Ostetaan yliopisto, kun halvalla saadaan (Hanna Kuusela, 6.9.2021)

Yliopisto yliopistolaisille (Tuomo Tamminen, Acatiimi, 5/2021)

Taistelu Tampereen yliopistosta (Paavo Teittinen, Helsingin Sanomat, 30.9.2021)

Kaappaako teknologia­teollisuus vallan Tampereen yliopistossa? Kolme professoria tyrmää sotaisan puheen ja kovat väitteet: ”Olen yrittänyt kovasti miettiä, mikä oli ennen parempaa” (Markus Määttänen, Aamulehti, 16.10.2021)

Säätiöyliopisto ja vallankäyttö (Historiantutkijan näkötorni, 19.10.2021)

Lukijalta: Fuusion takia yliopistolaisten mahdollisuudet rakentaa oman yliopistonsa tulevaisuutta ovat kaventuneet (Maria Mäkelä, Ville Kivimäki, Jani Hakkarainen, Aamulehti, 21.10.2021)

Tampereen yliopistossa keskustellaan nyt vilkkaasti konsistorista, joka käyttää merkittävää valtaa – mikä se on ja mistä kuohunta johtuu? (Markus Määttänen, Aamulehti, 21.10.2021)

Tampereen yliopiston perustajat: Toivomme, että niin hallituksen nimitysprosessille kuin itse hallitustyöskentelyllekin suotaisiin työrauha (Aamulehti, 29.10.2021)

Lukijalta: Tampereen yliopiston ongelmat eivät katoa katsomalla toisaalle – nyt mielipiteensä sanoo väitöskirjatutkija (Ville Laakkonen, Aamulehti, 5.11.2020)

Advertisement