Tampere3 ja Tampereen yliopiston oikeustaistelu

Kuvahaun tulos haulle kun ihminen ratkaisee

 

Vuonna 2013 Tampereen Yliopiston rehtori Kaija Holli teki aloitteen Tampereen korkeakoulujen yhdistämisestä. Tavoitteena oli luoda Suomen toiseksi suurin yliopisto. Keväällä 2014 aloite johti yliopistojen pyynnöstä toteutettuun, vuorineuvos Stig Gustavsonin johtamaan selvitykseen korkeakoulujen yhdistämisestä. Opetusministeriön kansliapäällikkö Anita Lehikoinen korosti tuolloin korkeakoulujen yhdistämistarvetta ja lausahti paljonpuhuvasti “Vallankumous alkaisi Tampereelta”.

Henkilöstöjärjestöjä askarruttaneen selvityksen seurauksena Tampereen Yliopiston, Tampereen Teknillisen Yliopiston ja Tampereen Ammattikorkeakoulun hallitukset tekivät myönteisen päätöksen yhdistymisestä vuoden 2015 toukokuussa. Ratkaisu herätti innostusta etenkin Teknologiateollisuudessa, jolle Tampere3-päätös merkitsi myös “vallankumousta yliopistossa” ja “ajattelemista isosti”.  Opetus- ja kulttuuriministeriön kannalta kyse oli samalla myös pilottihankkeesta, jonka tarkoituksena oli etsiä ratkaisuja korkeakoulujen duaalimallin joustavoittamiseen.

Samalla alkoi näyttää todennäköiseltä, että uudesta yliopistosta tulisi Tampereen teknillisen yliopiston tavoin säätiöyliopistoHanke ei ollut silti mitenkään yksinkertainen, ja vielä marraskuussa 2016 yliopistojen yhdistäminen oli kaatumassa Tampereen teknillisen yliopiston keskeytettyä prosessin omalla tahollaan.

Vuonna 2017 prosessi nytkähti viimein ratkaisevasti eteenpäin opetus- ja kulttuuriministeriön ohjauksessa, mutta edelleenkin ongelmien keskellä.  Eduskunta teki päätöksensä yliopistolain edellyttämistä muutoksista joulukuussa 2017, ja tasavallan presidentti vahvisti säädetyt Tampere3-voimaanpanolait. Vuoden aikana vahvistui myös uuden yliopiston perustaminen nimenomaan säätiömallisena.

Hanketta ohjaillut opetus- ja kulttuuriministeriö käytti ohjausvaltaansa siinä, miten perustetun korkeakoulusäätiön hallituksesta tuli suoraan uuden yliopiston siirtymäkauden hallitus. Tämän seurauksena yliopistofuusio siirtyi kovimpaan vaiheeseensa muuttuen suoranaiseksi oikeustaisteluksi.

 

Tälle sivulle on koottu mediaseuranta Tampere3-prosessista marraskuusta 2017 alkaen. Kooste on käytännössä identtinen Tampereen yliopiston tieteentekijät ry:n verkkosivuille tehdyn luettelon kanssa. Vuosien 2017–2018 aikana istuin mainitun yhdistyksen hallituksessa tiedotusvastaavana, ja jouduin säännöllisesti seuraamaan prosessin käänteitä ja välittämään sitä koskenutta tietoa jäsenille. Kuten koosteesta voi havaita, helmikuusta 2018 alkaen ryhdyin kommentoimaan tapahtumia myös omassa blogissani varsin suorasukaisesti.

Marraskuu 2017 on valittu tässä virstanpylvääksi siksi, koska tuolloin Tampere3-prosessin käänteet irtautuivat aiemmin totutusta verkkaisesta epätasaisuudestaan, ja siihen asti kulissien takana valmisteltu prosessi nousi julkisuuteen hyvin rajusti. Tuolloin uuden säätiöyliopiston siirtymäkauden hallitus käynnisti yliopiston rehtorin rekrytointiprosessin ennen aikojaan. Toimenpide oli oireellinen. Kiinnostavaa on ylipäätään se, miten vauhdikkaasti siirtymäkauden hallitus pystytti uuden yliopiston johtosääntöä, tiedekuntarakennetta ja hallintoa myöten, valmiiksi mietittynä projektina. Vielä loppuvuodesta 2016 Tampereen Teknillisen Yliopiston hallitus oli linjannut, että uusi yliopistokonserni kykenisi aloittamaan toimintansa aikaisintaan alkuvuodesta 2020, mutta vuoden 2018 aikana siirtymäkauden hallitus toteutti fuusion kovin ottein. Prosessin kaikissa vaiheissa siirtymäkauden hallitus ylitti säännöllisesti valtuutensa, lähestulkoon aina tavalla, joka murensi yliopiston itsehallintoa.

Tampereen yliopistoyhteisö ryhmittyi yhtä säännöllisesti puolustamaan laillisuutta ja yliopiston autonomiaa. Prosessin vedenjakajana voi pitää helmikuussa 2018 esiteltyä uuden yliopiston johtosääntöä, joka oli perustuslain ja yliopistolain kannalta erittäin kyseenalainen, ja joka laukaisi tuolloin välittömän protestin henkilökunnan ja opiskelijoiden marssiessa yliopistolta ulos. Yliopiston henkilöstöjärjestöt ja tuolloinen ylioppilaskunta tekivät huhtikuussa 2018 johtosäännöstä kantelun eduskunnan oikeusasiamiehelle.

Uuden johtosäännön aiheuttama protesti purkautui maaliskuun 2018 ensimmäisissä konsistorivaaleissa, joissa itsehallintoa puolustaneet ehdokkaat saivat vaalivoiton. Konsistoriin valittiin helmikuun ulosmarssin eräänä koollekutsujana ollut dosentti Hanna Kuusela 270 äänellä, tutkijoiden ja opettajien kiintiön ehdottomana ääniharavana, sekä yliopistokollegion jäsen Kirsi Lumme-Sandt 160 äänellä.

Kevään vaalien jälkeen oikeustaistelua käytiin konsistorin sisällä, jossa näkemyserot Tampereen Yliopiston ja Tampereen Teknillisen Yliopiston edustajien välillä olivat hyvin selvät. Omat ongelmansa aiheutti se, että konsistorin tilapäiseksi puheenjohtajaksi siirtymäkauden hallituksen toimesta nimitetty Antti Lönnqvist ei ollut konsistorin vaaleilla valittu jäsen. Lönnqvistin asema konsistorin puheenjohtajana ja tämän puheenjohtajan äänellään vahvistamat, siirtymäkauden hallituksen tahtoa noudattaneet päätökset aiheuttivat tilanteen, jossa konsistorin jäsenet tekivät lopulta kantelun hallinto-oikeuteen. Hallinto-oikeuden jätettyä asian käsittelemättä teknisistä syistä asia on edennyt uuden kantelun seurauksena korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Tampere3-prosessista käyty kiista sai tässä vaiheessa itsetarkoituksellisia sävyjä. Yliopistoyhteisön vaatimukset ja konsistorin pyrkimys pitää kiinni laillisuudesta, tasapuolisuudesta, hyvästä hallinnosta, yliopiston autonomiasta ja myös omasta asemastaan vaaleilla valittuna hallintoelimenä eivät olisi millään tavoin hidastaneet tai estäneet varsinaista prosessia tai uuden säätiöyliopiston käynnistämistä. Yliopistofuusio olisi ollut aivan yhtä vakaalla pohjalla, ja ennen kaikkea yliopistoyhteisön luottamus prosessiin olisi säilytetty. Tästä huolimatta siirtymäkauden hallitus suhtautui asetelmaan enemmänkin arvovaltakiistana, joka oli ehdottomasti voitettava.

Toukokuussa 2018 siirtymäkauden hallitus muutti esiteltyä johtosääntöä yksipuolisesti ja omavaltaisesti kesken yliopiston hallituksen nimitysprosessin. Kesäkuussa hallituksen nimitysprosessia valmistellut konsistorin varapuheenjohtaja, professori Mari Hatavara, painostettiin eroamaan tehtävästään Teknillisen Yliopiston edustajien kyseenalaisen epäluottamuslauseen seurauksena. Kesän 2018 suurin kysymys koski yliopistoyhteisön oikeutta omaan edustukseen säätiöyliopiston hallituksessa, jossa Tampereen Yliopiston edustajien vaatimus yliopistoyhteisön sisäisistä jäsenistä jäi toistaiseksi tappiolle. Uuden säätiöyliopiston hallitus nimitettiin syksyllä 2018, ja sen epätasapainoinen kokoonpano johti tasa-arvovaltuutetun vaatimaan selvitystä asiasta.

Konsistorissa vallinnut jakolinja Tampereen Yliopiston ja Tampereen Teknillisen Yliopiston edustajien välillä selittynee osaltaan jälkimmäisten huolestuneisuudella yliopiston rahoituksen vaarantumisen suhteen sekä myös konsistoriin valittujen TTY:n edustajien yleisellä valmiudella mukautua prosessiin. Vielä vuonna 2009 oli tuolloin säätiöyliopistona aloittaneen TTY:n konsistorissa vaadittu pitkään yliopistoyhteisön omaa edustusta yliopiston hallituksessa, mutta rahoittajien taholta kohdistuneen painostuksen seurauksena TTY:n konsistori päätyi valitsemaan säätiöyliopistolle täysin ulkopuolisista koostuneen hallituksen. Vastaava ulkopuolisten rahoittajien ohjausvalta prosessiin on näkynyt myös Tampere3-projektissa, yliopistopolitiikkaan jo aiemmin vaikuttamaan pyrkineen Teknologiateollisuuden myötävaikutettua yliopistofuusioon ratkaisevasti.

Syksyn 2018 päättyessä uuden yhdistyneen Tampereen yliopiston johtoryhmä oli koottu, ja myös hallintohenkilökunnan nimitykset suoritettu. Uuden yliopiston rehtorina toimii Luonnonvarakeskuksen entinen pääjohtaja Mari Walls, joka kirjoittaa asemassaan myös säännöllisesti Aamulehden kolumnia. Konsistorin vakinaisena puheenjohtajana toimivaksi provostiksi on valittu vanhan TTY:n Jarmo Takala.

Kysymys yhä voimassa olevan uuden Tampereen yliopiston johtosäännön lainmukaisuudesta sai eräänlaisen väliaikaisen ratkaisunsa maaliskuussa 2019 eduskunnan oikeusasiamiehen todettua, että “johtosääntö ei ole lainvastainen”. Samalla oikeusasiamies totesi johtosäännöstä tehdyn kantelun perustelluksi ja edellytti opetus- ja kulttuuriministeriöltä arviota siitä, pitäisikö yliopistolakiin tehdä täsmennyksiä.

Oikeusasiamiehen ratkaisu todennäköisesti vaikutti osaltaan siihen, että vuoden 2019 eduskuntavaalien jälkeen Antti Rinteen hallituksen ohjelmaan merkittiin kohta “Toteutetaan arviointi eri hallintomuotoisten yliopistojen sisällä hallinnollisen autonomian tilasta ja sen suhteesta perustuslain vaatimuksiin. Arvioinnissa otetaan huomioon kolmikantainen yliopistodemokratia”. Tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikon (kesk.) mukaan kirjauksen taustalla olivat nimenomaan Tampereen yliopistofuusion tuottamat “synnytyskivut”. Saarikko kuitenkin myös totesi, ettei yliopistolakia avattaisi vaalikauden aikana. Hallitusohjelmaan merkitty selvitys odottaa näin ollen edelleen käytännön toimia.

Elokuussa 2019 Tampereen yliopisto kutsui työelämäprofessorikseen Aamulehden entisen päätoimittajan ja Elinkeinoelämän valtuuskunnan entisen johtajan Matti Apusen. Yliopiston johtoryhmän toteuttama, suoraan yliopiston budjetista rahoitettu valinta herätti kritiikkiä yliopistolaisten taholta.

Syyskuussa 2019 kysymys yliopiston hallinnosta nousi jälleen esille “Kenen yliopisto” -raportin osoitettua, että enemmistö yliopiston henkilöstöstä haluaa oman edustuksensa yliopiston hallitukseen. Syksyn aikana keskustelu yliopistoyhteisön hallitusedustuksesta ylitti uutiskynnyksen Yleisradiossa, Aamulehdessä ja Suomen Kuvalehdessä. Yliopiston hallituksen jäsenten nimityskomitea, jossa yliopistosäätiöllä ja yliopistoyhteisöllä on kummallakin kolmen hengen edustus, valmisteli samaan aikaan konsistorille ehdotuksen kahdesta uudesta nimityksestä hallituksen erovuoroisten jäsenten tilalle.

Yliopiston vaaleilla valittu ja yhteisöä edustava konsistori päätti 29.10.2019 palauttaa nimityskomitean ehdotuksen takaisin valmisteluun ilmeisen tyytymättömänä, todennäköisesti ensimmäisen kerran suomalaisten säätiöyliopistojen historiassa. Kaksi päivää myöhemmin yliopiston henkilöstöjärjestöt tekivät yhteisen julkilausuman hallintouudistuksen ja johtosäännön korjaamisen puolesta. Nimityskomitea teki uuden esityksen 26.11., mutta konsistori palautti asian jälleen takaisin valmisteluun. Selvää oli, ettei nimityskomitea ollut kummallakaan kerralla suostunut tekemään yliopistoyhteisön ja konsistorin toivomaa esitystä yliopistoyhteisön edustajan valitsemisesta hallitukseen.

Pattitilanne päättyi 10.12.2019 nimityskomitean antaessa lopulta periksi, ja konsistori sai läpi tahtonsa yliopistoyhteisön omasta edustuksesta. Yliopiston hallitukseen nimitettiin professorikiintiön edustajana Johanna Kantola. Päätös oli historiallinen ja merkitsi henkilöstön jäsenen nousemista ensimmäistä kertaa säätiöyliopiston hallitukseen. Hallitusnimityksessä vähemmistöön jääneet viisi konsistorin jäsentä jättivät päätöksestä eriävän mielipiteen vedoten kesän 2018 päätöksiin ja yliopistosäätiön perustamiskirjan 20.4.2017 mainintoihin “strategisesta ja riippumattomasta hallituksesta”.

Varsinainen kysymys säätiöyliopistojen hallinnosta ja autonomiasta on yhä avoin. Nähtäväksi jää, saako se ikinä ratkaisuaan, jos kohta syyskuussa 2019 julkaistun “Kenen yliopisto?” -raportin vastaanotto ja sen kirvoittama keskustelu herätti toiveita siitä, että itsehallinnon palauttaminen voi olla mahdollista. Vuoden 2019 päättyessä heiluri vaikutti hallitusnimityksen ja muuttuvan ilmapiirin seurauksena hitaasti liikahtavan kohti yliopistoautonomian restauraatiota.

Tammi-helmikuussa 2020 yliopiston taivalta ovat sävyttäneet uuden brändi- ja innovaatiojohtamisen sivutuotteena syntyneet erilaiset somekohut, joiden seurauksena yliopisto on kerta toisensa jälkeen päätynyt mediassa naurunalaiseksi. Yliopistoyhteisö on reagoinut näihin vetoomuksella “pöhinäretoriikan” lopettamisesta. Eräänlaisena stop-gap-ratkaisuna yliopiston johdon taholta voinee pitää viestintäjohtajana toimineen Camilla Lindforsin työsuhteen purkamista. Kyse on kuitenkin ollut enimmäkseen yliopiston johdon yleisestä toimintakulttuurista, jota tuskin voi tarkastella vain yhden henkilön vastuualueena, ja ylipäätään performanssit ovat enemmänkin oire tai seurausilmiö kuin varsinainen pääongelma. Tampereen yliopiston kamppailussa puntarissa ovat painavat itsehallintoon ja vallankumouksen kokeneeseen johtamiskulttuuriin liittyvät asiat, joita ei voi ratkaista pelkästään viestintää oikaisemalla.

 

Mediaseuranta Tampere3-prosessista marraskuusta 2017 alkaen:

 

Rehtorin rekrytointiprosessi:

 

Hakuilmoitus hämmentää: Tampereen korkeakoulusäätiö etsii uutta rehtoria, jota se ei itse valitse (Yle, 15.11.2017)

Hallitus, rehtori ja itsehallinto Tampereen uudessa yliopistossa (Tieteentekijöiden liitto, 14.11.2017)

Tampereen yliopiston rehtorin etsintä raivostutti ay-liiton, syyttää hakua laittomaksi (Aamulehti, 15.11.2017)

Tuntematon rehtori (Historiantutkijan näkötorni, 21.4.2018)

Tampereen yliopisto kätki rehtorihakijoiden paperit – neuvoi hakijaa oman hakemuksen salaamisessa (Jari Hanska, Suomen Kuvalehti, 12.2.2020)

Tampereen yliopisto kätki rehtorihakijoiden paperit, oikeusoppinut arvostelee toimintaa (Helsingin Sanomat, 13.2.2020)

Herlin pani tuulemaan – Tampereen yliopisto myönsi antaneensa väärää tietoa rehtorihausta, konsultti pimittää osaa asiakirjoista (Jari Hanska, Suomen Kuvalehti, 20.3.2020)

 

Hallintomalli ja kysymys tiedekuntajaosta:

 

Tampere3 hiertää henkilöstöä (Tampereen yliopisto, 3.10.2017)

Tatte ry:n puheenjohtaja Maija Mattilan kannanotto eduskunnan sivistysvaliokunnalle Tampere3-uudistuksesta, 28.11.2017 (Tatte, 28.11.2017)

Tatte ry:n kannanotto eduskunnan sivistyslakivaliokunnan mietintöön Tampere3-hankkeesta (Tatte, 29.11.2017)

Tatte ry:n kannanotto Tampereen korkeakoulusäätiön ehdottamaan tiedekuntarakenteeseen (Tatte, 1.12.2017)

 

Johtosääntö, ulosmarssi ja kantelu eduskunnan oikeusasiamiehelle, 2018:

 

Kapina kytee Tampereen yliopistossa – Henkilökunta pohtii ulosmarssia vastalauseena Tampere3:n valmistelulle (Aamulehti, 5.2.2018)

Yliopistokollegion kannanotto uuden säätiöyliopiston johtosääntöluonnokseen (Tampereen yliopiston yliopistokollegio, 5.2.2018)

Kriisikokous Tampereen yliopistolla, työntekijät aikovat marssia ulos – ”Väki oli täysin päättäväistä, että meidän ylitsemme ei kävellä” (Helsingin Sanomat, 6.2.2018)

Tampereen uuden jättiyliopiston vallanjaosta syntyi kova kamppailu (Helsingin Sanomat, 7.2.2018)

Tampereen yliopiston hallitus arvostelee rajusti uuden yliopiston valmistelua (Yle, 7.2.2018)

Tampereen yliopisto ja opetusministeriö törmäyskurssilla: Ministeriö kiistää painostuksen, mutta myöntää kiirehtimisen (Yle, 7.2.2018)

Kansliapäällikkö puhaltaa Tampere3-pattitilanteessa jo pilliin – Lehikoinen: “Nyt johtosääntö kohoaa vähän myyttisiin mittoihin” (Aamulehti, 7.2.2018)

Tampereen yliopistofuusion huono hallinta ja laiton johtosääntö (Marko Juutinen, Mikko Poutanen, Politiikasta, 7.2.2018)

Säätiö ja yliopisto (Historiantutkijan näkötorni, 7.2.2018)

Tampereen yliopistolla ulosmarssi (Verkkouutiset, 7.2.2018)

Sadat ihmiset osallistuivat ulosmarssiin Tampereen yliopistolla – johtosääntöluonnos oli turhautumisen huipentuma” (Liisa Ovaska, Moreenimedia, 8.2.2018)

Yliopistoväki marssi ulos Tampereella (Yle, 8.2.2018)

Tampereen yliopistolla ulosmarssi – ”Henkilökuntaa pitää kuunnella, eikä ohittaa” (Iltalehti, 8.2.2018)

Mielenosoittajilta dramaattinen ele yliopiston ulosmarssissa Tampereella – protestoijien mitta täyttyi (Aamulehti, 8.2.2018)

Jopa tuhat marssi ulos Tampereen yliopistolta – ”Tampere3 on johdonmukaisesti sivuuttanut opiskelijoiden ja henkilökunnan äänen” (Helsingin Sanomat, 8.2.2018)

OKM:n kansliapäällikkö rauhoittelee ulosmarssivia tamperelaisia yliopistopukareita – “kaikilla velvollisuus edistää fuusioyliopistoa” (Harri Repo, Tekniikka & Talous, 8.2.2018)

Tämä hiertää eniten Tampere 3:ssa: Kaikki hallituksen jäsenet voivat olla yliopistoyhteisön ulkopuolelta – Lue, mistä tällä viikolla puhuttiin (Aamulehti, 9.2.2018)

Laki ei edellytä yliopiston ulkopuolista hallitusta (Sinikka Torkkola & Kirsi Lumme-Sandt, Aamulehti 9.2.2018)

Tampereen yliopiston siirtymäkauden hallitus hyväksyi kiistellyn johtosäännön (Yle, 10.2.2018)

Näin Tampereen uutta yliopistoa johdetaan – Anna-Kaisa Ikonen: “Kompromissihan lopputulos tietysti on, näkökulmia on monia” (Aamulehti, 10.2.2018)

Henkilökunnan mielestä Tampereen uuden yliopiston johtosääntöön jäi paljon viilattavaa: “Ei se käskien onnistu” (Yle, 12.2.2018)

Mitä Tampere 3 -johtosääntö toi lopulta? – Luottamushenkilö: “Siirtymäkauden hallitus betonoi useassa kohdassa asemaansa” (Aamulehti, 12.2.2018)

Kaksi kanteli Tampere 3:sta oikeuskanslerille – Tampereen yliopisto pyysi lausuntoa, mutta tyytyy hyväksyttyyn johtosääntöön (Aamulehti, 23.2.2018)

Yliopistollisen vallankaappauksen askelmerkit (Sinikka Torkkola, Voima, 28.2.2018)

Uuden Tampereen yliopiston johtosääntö (Maija Mattila, Acatiimi 2/2018)

Tampere3:n hallitus marssitti yliopistolaiset ulos (Sinikka Torkkola, Acatiimi 2/2018)

Tiedote: oikeusoppineiden mukaan Tampere3:n johtosääntö on perustuslain vastainen. Yliopistoyhteisö kanteli asiasta oikeusasiamiehelle (Tatte, 7.3.2018)

Yliopistolaiset kantelivat uuden Tampereen yliopiston johtosäännöstä oikeusasiamiehelle (Yle, 7.3.2018)

 

Konsistorivaalit, 2018:

 

Ei, me emme elä kammiossa. Eli miksi olen ehdolla Tampereen yliopiston konsistorin vaaleissa? (Hanna Kuusela, 13.3.2018)

Konsistori ja vaalisääntö (Historiantutkijan näkötorni, 14.3.2018)

Tatte kyseenalaistaa konsistorivaalien ehdokaslistojen oikeellisuuden (Tatte, 15.3.2018)

Vaaleissa voi äänestää myös toisen yliopiston väkeä Tampereella – Nyt valittava konsistori ryhtyy työhönsä jo huhtikuussa (Aamulehti, 15.3.2018)

Kuohunta jatkuu Tampere3-yliopiston ympärillä (Kansan Uutiset, 16.3.2018)

Miksi dekaanit ja apulaisrehtori pääsivät ehdolle yliopistovaaleihin Tampereella? – Vaalipäällikkö arvioi, että osallistumista ei voi rajoittaa fuusiotilanteessa (Aamulehti, 16.3.2018)

Avoin kirje konsistorivaaliehdokkaille ja yliopistoyhteisölle (Maija Mattila, Tieteentekijöiden liitto, 18.3.2018)

Yliopistovaalit ja yliopiston itsehallinto (Historiantutkijan näkötorni, 19.3.2018)

Henkilöstön vaikutusmahdollisuuksia korkeakouluyhteisön päätöksiin on vahvistettava, ei vähäteltävä (Hanna Tanskanen, OAJ, 22.3.2018)

 

Konsistorin oikeustaistelu ja kysymys yliopistoyhteisön edustuksesta yliopiston hallituksessa, 2018:

 

Tiedote: Kiista Tampereen yliopiston johtosäännöstä kärjistyi: puolet konsistorin jäsenistä jätti kaksi eriävää mielipidettä järjestäytymiskokouksessa (Tatte, 19.4.2018)

Terveiset kumileimasimelta (Hanna Kuusela, 27.4.2018)

Tiedote: Uuden Tampereen yliopiston vallankäytöstä valitus hallinto-oikeuteen (Tatte, 8.5.2018)

Uuden Tampereen yliopiston ympärillä kuohuu: Kymmenen päättäjää valitti hallinto-oikeuteen (Yle, 8.5.2018)

Kymmenen valitti puheenjohtajavalinnasta: Uuden Tampereen yliopiston konsistoria johtaa vaaleilla valitsematon ihminen (Aamulehti, 8.5.2018)

Säätiö ja nurkanvaltaus (Historiantutkijan näkötorni, 24.5.2018)

Tampere3 siirtymässä mielivallan aikaan (Hanna Kuusela, 26.5.2018)

Tampere 3:n hallitus muutti johtosääntöä kertomatta siitä konsistorille – ylioppilaskunta pahastui (Aamulehti, 30.5.2018)

Palatsivallankaappaus (Historiantutkijan näkötorni, 5.6.2018)

Saastuttaako professori yliopiston? (Hanna Kuusela, 6.6.2018)

Rakennetaan uusi Tampereen yliopisto yhteistyöllä (Jorma Turunen, Teknologiateollisuus, 7.6.2018)

Vetoomus yliopistoyhteisön edustuksesta uuden Tampereen yliopiston hallituksessa (Tatte, 8.6.2018)

Kun ihminen ratkaisee (Historiantutkijan näkötorni, 12.6.2018)

Henkilöstön asema Tampere3:ssa kuohuttaa – konsistorin puheenjohtaja vaitonainen (OAJ, 14.6.2018)

“Tampereen uuden yliopiston konsistorin sisällä on juopa” – Varapuheenjohtaja erosi tehtävästä (Aamulehti, 12.6.2018)

”Tosi paha juttu” – konsistori uhkaa jättää henkilöstön ulos Tampere3:n hallituksesta (OAJ, 13.6.2018)

Tiedote: Pettymys uudessa Tampereen yliopistossa: yliopistoyhteisö rajautumassa pois hallituksesta (Tatte, 15.6.2018)

Taistelu autonomiasta (Historiantutkijan näkötorni, 15.6.2018)

Konsistorin puheenjohtaja sen ratkaisi: Henkilöstö ei kelpaa hallitukseen (OAJ, 15.6.2018)

 

Provostin, vararehtorien, dekaanien, johtoryhmän ja palvelujohdon nimitykset:

 

Tässä ovat Tampereen uuden yliopiston avainhenkilöt – tiistaina valittiin provosti ja kaksi vararehtoria (Aamulehti, 28.8.2018)

Uudelle Tampereen yliopistolle nimitettiin neljä dekaania (Aamulehti, 6.9.2018)

Yliopistovallan alennusmyynti (Janne Seppänen, Mediayhteiskunta-blogi, 9.9.2018)

Meet the new boss (Historiantutkijan näkötorni, 9.9.2018)

Yliopisto, valta ja vallan käytävät (Historiantutkijan näkötorni, 1.12.2018)

Henkilöstöjärjestöjen kannanotto: Tampereen yliopiston henkilöstö sivuutettu uuden yliopiston palvelujohdon nimityksissä (Tatte, 13.12.2018)

Tampereen uuden yliopiston palvelujohtajisto on varsin TTY-taustainen – henkilöstöjärjestöissä epäilyksiä toimintatavoista (Yle, 14.12.2018)

 

Hallituksen nimitys:


Uuden Tampereen yliopiston hallitukseen valittiin muun muassa pormestari ja pörssiyhtiön pomo (Yle, 24.10.2018)

Uusi Tampereen yliopisto sai ensimmäisen hallituksen – kokoonpano kerää heti kritiikkiä: “Ei täytä tasa-arvovaatimuksia” (Yle, 24.10.2018)

Tasa-arvo kovilla – Tampereen yliopiston johdossa naiset jäivät miesten varjoon (Kansan Uutiset, 24.10.2018)

 

Kannanotot henkilöstön jäseniltä ja poliittisilta vaikuttajilta:

 

Tampereen uusi korkeakoulukonserni törmäyskurssilla perustuslain kanssa  miten tässä näin kävi (Li Andersson, 4.12.2017)

Tampere3 hallituksen tehtävä korjausliike (Jaakko Mustakallio, 7.2.2018)

Yliopiston roolia ei saa murentaa Tampereella (Pekka Puska, 9.2.2018)

Juha Lavapuro: Säätiöyliopisto on yliopisto – Rautalankamalli Tampereen yliopiston siirtymäkauden hallitukselle (Perustuslakiblogi, 9.2.2018)

Rahanjako “tiskin alta” kestämätöntä – Tuomo Puumala perää avoimuutta korke­a­kou­lujen ohjaukseen (Suomenmaa, 10.2.2018)

Tampereella yliopistolaisia yritetään marssittaa yritysten tahtiin (Sinikka Torkkola, Kansan Uutiset, 25.3.2017)

Brändiyliopiston synnytyskivut (Janne Seppänen, 2.5.2018)

Akatemiaprofessori kypsyi Tampereen yliopistoon: ”En ole varma, haluanko jatkaa uraani täällä” (Pertti Alasuutari, Suomen Kuvalehti, 7.6.2018)

#Tampere3, luottamus ja tieteen selkäranka (Frans Mäyrä, 9.6.2018)

Tampere3-hankkeen ongelmista (Olli-Poika Parviainen, 12.6.2018)

Tampereen yliopistoa valjastetaan yritysmaailman käskyläiseksi (Jaakko Hämeen-Anttila, Helsingin Sanomat, 18.6.2018)

Tutkimuksen autonomia uhattuna Tampereen uudessa yliopistossa (Anna Kontula ja Li Andersson, 20.6.2018)

Yliopistoista ei pitänyt tulla bisnestä (Heikki Laurinolli, 20.6.2018)

TTY:n professorit rauhoittelevat keskustelua uuden Tampereen yliopiston johtamisesta: “Kaikki voivat toimia saman katon alla” (Aamulehti, 1.7.2018)

Mielipide: Tampereen yliopisto tarvitsee uuden hallituksen, joka ymmärtää tiedettä ja korkeimman opetuksen luonnetta (Maria Mäkelä ja Ville Kivimäki, Aamulehti, 12.7.2018)

Tampereen yliopiston itsehallinto on uhattuna (Jukka Gustafsson ja Pilvi Torsti, Helsingin Sanomat, 27.8.2018)

Muutoksesta tuli uskonoppia ihmiselle joka palvoo modernia tekniikkaa; aate- ja oppihistorian dosentti Juhani Sarsila lausuu loppusanat vanhalle Tampereen yliopistolle (Heikki Laurinolli, Tampereen yliopisto, 7.12.2018)

Olisin ollut käytettävissä — Tampereen yliopiston rehtori Liisa Laakso ei kelvannut Tampereen yliopiston rehtoriksi (Helsingin Sanomat, 16.12.2018)

Yliopistodemokratian leopardit ja keltaliivit (Hanna Kuusela, Peruste, 18.12.2018)

Saavatko näkemykset ohjata tutkimusta? (Hanna Kuusela, 27.5.2019)

Yliopiston brändäämisen peruskurssi (Janne Seppänen, Etiikasta, 22.8.2019)

Yliopiston brändäys vieroksuttaa (Sinikka Torkkola, Aamulehti, 19.9.2019)

Tampereen yliopiston hallitukseen on aika valita henkilöstön edustus (Frans Mäyrä, Marja Jylhä, Veera Kaleva, Aamulehti, 21.10.2019)

Yliopistojen sisällöllistä autonomiaa ja demokratiaa täytyy vahvistaa (Visa Heinonen, Leena-Maija Rossi, Ville Tynkkynen sekä joukko Helsingin yliopiston, Lapin yliopiston ja Tampereen yliopiston tutkijaopettajia, Helsingin Sanomat, 25.11.2019)

Yliopistolaki vaatii korjaamista (Jukka Kekkonen, Ari-Elmeri Hyvönen, Ilona Taubert, Aamulehti, 1.12.2019)

Välitilinpäätös (Historiantutkijan näkötorni, 13.2.2020)

”Ihminen ratkaisee”: instrumentaalinen humanismi Tampereen korkeakoulusäätiön brändiviestinnässä (Juha Raipola, Tiede & Edistys 4/2019)

Nielaiseeko menneisyys yliopistodemokratian tulevaisuuden? (Hanna Kuusela, Tiede & Edistys 4/2019)

Ei tiedettä ilman vapautta eikä vapautta ilman demokratiaa (Hanna Kuusela & Veera Kaleva, Ilmiömedia, 26.2.2020)

 

Rehtori Mari Walls johtajana:

 

Tampereen uuden yliopiston rehtorina aloittaa Luonnonvara­keskuksen pääjohtaja Mari Walls – ”Tiedemaailmaa pitää ravistella pohtimaan, miten veroeuroja käytetään” (Helsingin Sanomat, 23.4.2018)

Kysymys-vastaus Mari Walls (Acatiimi, 4/2018)

“Tässä on huikea onnistumisen mahdollisuus” – Mari Walls on uuden Tampereen yliopiston ensimmäisen rehtori (Talouselämä, 16.8.2018)

Tampereen yliopiston uusi rehtori: “Elinkeinoelämä ei sanele, mitä tutkimuksessa tehdään” (Kauppalehti, 22.11.2018)

Muutoskampuksen marraskuu (Historiantutkijan näkötorni, 22.11.2018)

“Wau!”-akatemia (Historiantutkijan näkötorni, 24.11.2018)

Riitoja, kanteluja ja ulosmarsseja – Mari Walls astuu Tampereen uuden säätiöyliopiston rehtoriksi vaikeassa tilanteessa, mutta hänellä jos kenellä on kokemusta, miten siitä voi selvitä (Aamulehti, 9.12.2018)

Riidoista kohti arkea ja maan parasta korkeakoulua – Tampereen uudessa yliopistossa on nyt käsillä tärkeä hetki (Aamulehti, 12.12.2018)

Uuden Tampereen yliopiston palkkamenot paisuivat kuusi miljoonaa euroa: Pestasivat lisää johtajia ja määräaikaista väkeä (Suomen Kuvalehti, 28.12.2018)

Tampereen yliopiston budjetti on miljoonia euroja miinuksella – yliopisto aikoo saada talouden kuntoon kolmessa vuodessa (Yle, 18.9.2019)

 

Prosessin avoimuudesta:

 

Hys! (Marjo Laukkanen, Kide, 30.11.2018)

Tuore tutkimus kartoitti tutkijoiden ja opettajien näkemyksiä Tampereen korkeakoulujen yhdistymisprosessin johtamisesta (Heikki Laurinolli, Tatte, 4.12.2018)

Poikkeuksellista röyhkeyttä ja venkoilua Tampereella – vaakalaudalla yliopistoinstituution uskottavuus (Salla Vuorikoski, Suomen Kuvalehti, 20.2.2020)

 

 

Eduskunnan oikeusasiamiehen päätös johtosäännöstä keväällä 2019:

 

Tampereen yliopiston johtosääntö ei ole lainvastainen (Eduskunnan oikeusasiamiehen tiedotteet, 28.3.2019)

Yliopistojen yhdistyminen Tampereella aiheutti kimurantin lainopillisen tilanteen – lakiin kaivataan täsmennystä (Yle, 28.3.2019)

Eduskunnan oikeusasiamiehen päätös Tampereen yliopiston johtosäännöstä (Tatte, 28.3.2019)

Uusi johtosääntö, uusi yliopistolaki (Historiantutkijan näkötorni, 28.3.2019)

Lainmukaisessa yliopistossa ei ole valuvikoja – toivomme rauhaa kansainvälisesti menestyvän korkeakouluyhteisön luomiseksi (Entisen Tampereen teknillisen yliopiston konsistorijäsenten kannanotto, Aamulehti, 1.4.2019)

TREY pysyy strategisesti neutraalina konsistorin puheenjohtajuuteen liittyen (Tampereen yliopiston ylioppilaskunta, 15.5.2019)

Yliopistodemokratia ja konsistorin puheenjohtajuus (Ville Tynkkynen, 20.5.2019)

 

Rinteen ja Marinin hallitusten toteuttama selvitys yliopistoautonomian tilasta:

 

Tiedeministeri ja tiedepolitiikka (Historiantutkijan näkötorni, 19.7.2019)

Korkeakouluille on nyt luvassa työrauhaa (HS, 21.7.2019)

Selvittäjäryhmä arvioimaan yliopistojen hallinnollisen autonomian tilaa (Opetus- ja kulttuuriministeriö, 26.6.2020)

Kaikkien yliopistojen autonomia ansaitsee nyt laajan tarkastelun (Helsingin Sanomat, pääkirjoitus, 30.6.)

 

Syyslukukauden 2019 alkuvaiheen ongelmat:

 

Tampereen yliopiston opiskelijoilla ”kollektiivinen ahdistus” – kurssit alkavat alle kolmen viikon kuluttua, mutta tietoa aikatauluista tai ilmoittautumisista ei ole (Aamulehti, 7.8.2019)

”Onhan se aika noloa…” – ontuen etenevä sivustouudistus kiusaa Tampereen yliopistolla (Tivi, 23.8.2019)

 

Matti Apusen nimitys työelämäprofessoriksi elokuussa 2019:

 

Matti Apunen työelämäprofessoriksi Tampereen yliopistoon (Tampereen yliopisto, 8.8.2019)

Ruikutus seis! Matti Apunen listaa työelämän virheet (Emmi Oksanen, Iltalehti, 13.8.2019)

Tervetuloa, Matti, yliopisto on valmis (Janne Seppänen, 14.8.2019)

 


“Kenen yliopisto?” -raportti syyskuussa 2019 ja yliopiston hallituksen uusien jäsenten nimitys:

 

Parempi yliopisto -hankkeen verkkosivut (5.4.2019 alkaen)

Tampereen yliopiston henkilöstö haluaa päästä päättämään asioista – uudessa hallituksessa ei ole yhtään henkilöstön edustajaa (Yle, 19.9.2019)

Lisää valtaa meille, sanovat Tampereen yliopiston työntekijät tuoreessa tutkimuksessa: ”Henkilöstöllä on tunne, että sen ääni ei tarpeeksi kuulu” (Aamulehti, 19.9.2019)

Meidän yliopistomme, meidän hallituksemme (Historiantutkijan näkötorni, 21.9.2019)

“Wau!” (Oskari Onninen, Suomen Kuvalehti, 11.10.2019)

“Suomen eliitit eivät luota demokratiaan” – tamperelainen Hanna Kuusela on kriittinen tutkija, jonka ympärillä kuohuu (Aamulehti, 26.10.2019)

Tampereen yliopiston järjestöt: yliopiston hallintojärjestelmää muutettava (Tampereen yliopiston tieteentekijät, 1.11.2019)

Henkilöstö ja opiskelijat vaativat: Tampereen yliopiston hallintojärjestelmää on muutettava (Yle, 1.11.2019)

TREY peräänkuuluttaa yhteisön roolia yliopiston hallinnon uudistamisessa (Tampereen yliopiston ylioppilaskunta, 1.11.2019)

Valta ja oikeus (Historiantutkijan näkötorni, 28.11.2019)

Tampereen yliopiston henkilöstön toive toteutui vihdoin: “Tätä on työstetty kauan” (Yle, 11.12.2019)

 


Alkuvuoden 2020 brändi- ja innovaatiojohtamiseen liittyvä uutiskohujen sarja:

 

Innovaatioiden uusi aikakausi: “Sytytämme pieniä tulipaloja tieteen rajapinnoille” (Kauppalehti, 22.1.2020)

Tampereen yliopisto julkaisi tiedotteen, jossa melkein mikään lauseista ei tuntunut merkitsevän mitään – soitimme (NYT, 29.1.2020)

Rakas yliopistoni, älä ole niin tyrkky (Janne Seppänen, 29.1.2020)

Tampereen tulenpunainen yliopisto (Jyrki Lehtola, Ilta-Sanomat, 1.2.2020)

Tampereen yliopiston rekryilmoitus pillastutti Twitterin – brändikohu on jo kolmas: “Bisnesbullshittiä luetaan kuin piru raamattua” (Yle, 5.2.2020)

Avoin kirje Tampereen yliopistolle: antakaa yhteisön pilailla ilman pelkoa oikeustaistelusta (Ilona Taubert, Tampereen yliopiston vihreä vasemmisto, 18.2.2020)

Brändiosasto pyysi poistamaan Tampereen yliopiston logosta tehdyn vanhan pilapiirroksen, nyt niitä virtaa nettiin solkenaan (Yle, 18.2.2020)

Kommentti: Opiskelijahuumori ja kritiikki eivät saa jäädä brändipöhinän alle, Tampereen yliopisto asettaa itsensä taas naurunalaiseksi (Tuukka Tervonen, Jyväskylän ylioppilaslehti, 18.2.2020)

Tampereen yliopisto puuttui sen logosta tehtyyn pilaversioon ”uhittelevalla” kirjeellä – Some reagoi omilla versioillaan ”tuninaamasta” (Hilla Körkkö, NYT, 18.2.2020)

Kysyimme oikeustieteen tohtorilta, saako logoista tehdä meemejä someen, vastaus oli yllättävä: ”Kyseessä oli selvästi ylilyönti” (Aamulehti, 20.2.2020)

”Pöhinäretoriikka lopetettava” – Tampereen yliopiston väki turhautui viestintään, nimiä kerätään vetoomukseen (Suomen Kuvalehti, 20.2.2020)

Tampereen yliopiston opiskelijat ja tutkijat vaativat muutosta brändäykseen: “Pöhinäretoriikka rapauttaa yliopiston uskottavuutta” (Yle, 20.2.2020)

Se on moro maineelle (Helsingin Sanomat, 21.2.2020)

Maailmojen törmäys. Henkilökunta ja opiskelijat kyllästyivät Tampereen yliopiston viestintään. Linjan täytyy muuttua, sanoo Ilkka Herlin. (Salla Vuorikoski, Suomen Kuvalehti, 26.2.2020)

Tampereen yliopiston viestintä- ja brändijohtajan työsuhde on purettu – brändäyksen ympärillä useita kohuja (Yle, 4.3.2020)

Tampereen yliopiston kiistelty brändijohtaja sai lähteä – rehtori kertoo, että sopimus päätettiin yhteisymmärryksessä ja kiittää ”visionääristä otetta” (Helsingin Sanomat, 4.3.2020)

 

Kevään ja kesän 2020 lähetekeskustelu yliopiston johtamisjärjestelmästä ja kysymys johtosäännön muuttamisesta yhteisön toiveiden mukaiseksi:

 

Tahdommeko paremman johtosäännön Tampereen yliopistolle? (Hanna Kuusela, 5.2.2020)

Tatte ja TREY toivovat yliopiston johtosäännön uudistamista – ”Keskeisintä on se, että yliopistoyhteisöä kuullaan paremmin” (Radio Moreeni, 19.5.2020)

Tampereen yliopiston sisäiset ongelmat hiertävät yhä – sadat tutkijat ja opettajat vaativat muutosta adressilla: ”Yliopistoyhteisö ei pääse osallistumaan tarpeeksi” (Aamulehti, 10.6.2020)